Partneri portálu: 
 
 
 
Výtvarná tvorba

Otvorme oči, veď je sa na čo dívať


Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v spolupráci s koordinátormi primárnej prevencie stredných škôl v Leviciach, Vás žiada o spoluprácu a zapojenie sa do I. ročníka multimediálnej súťaže:

Otvorme oči, veď je sa na čo dívať

 

Vyhlasovateľ súťaže:
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia ktorej  základným poslaním je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť a vzdelávať. Na základe Osvetového zákona sa Regionálne osvetové stredisko v Leviciach venuje napomáhaniu prevencie protispoločenských javov a drogových závislostí.

 

Názov súťaže a putovnej výstavy:
Otvorme oči, veď je sa na čo dívať

 

Ciele súťaže:

 • zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy / alkohol, tabak, lieky.../a nelegálne drogy
 • na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže
 • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja
 • putovným charakterom výstavy iniciovať iné tematické aktivity
 • prispieť k pozitívnemu zviditeľňovaniu Levického okresu

 

Hlavná koordinátorka projektu:
Mgr. Mária Maková, Gymnázium A. Vrábla v Leviciach

 

Súťažné podmienky:
Súťažiť môžu prostredníctvom svojich výtvarných, filmových a fotografických  prác dievčatá a chlapci levických stredných škôl vo veku od 14 do 18 rokov.

 

Organizátor vyhlasuje tieto súťažné kategórie:

 • Výtvarná tvorba:
  -maľba, kresba, koláž, grafika /  ľubovoľná technika, len plošné práce /, formát max A3
 • Fotografia:
  - farebná fotografia – minimálny rozmer fotografie A4, maximálny rozmer A3
  - čiernobiela fotografia-  – minimálny rozmer fotografie A4, maximálny rozmer A3
 • Filmová tvorba:
  -dokument, reportáž, experiment, hraný film, animovaný film, videoklip / maximálne do 20 minút/ -formát mini DV a DVD- video

 

Téma:
Zdravý životný štýl bez drog, môj názor na život,
(vo všetkých súťažných kategóriách sa vyhnite zobrazovaniu ihiel, striekačiek, liekov.....)

 

Technické podmienky:
Všetky výtvarné práce a fotografie musia byť na zadnej strane opatrené identifikačným štítkom s údajmi: meno, vek , telefón, e-mailový kontakt, kategória, názov diela , výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora, názov školy., pri filmovej tvorbe uveďte názov filmu, dĺžku projekcie, meno, adresu, telefón, e-mail a vek autora.
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach si vyhradzuje právo na nekomerčné, komerčné aj iné použitie prác prihlásených do súťaže. Účastníci  súťaže dobrovoľne privoľujú vyhlasovateľovi súťaže použitie svojich autorských práv, a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia.
Organizátori práce zaslané do súťaže nevracajú. Vyhodnotí ich odborná porota, ktorá na slávnostnom otvorení výstavy vyhlási výsledky. Vystavené budú najlepšie práce, ktoré budú zaradené aj do putovnej výstavy, ktorá začína v mesiaci  apríl 2009 v Nitre.

 

Priebeh súťaže:

 • Termín uzávierky: 5.- 6. 2.2009
 • Miesto odovzdávania súťažných príspevkov/prác: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25,  / II. poschodie domova mládeže pri strednej priemyselnej škole/
 • Miesto  a termín vyhlásenia výsledkov, slávnostná vernisáž:
  Dom Matice slovenskej v Leviciach, 3. 3. 2008 o 10.00 hod.
  Trvanie výstavy: 3.3. – 13. 3. 2009 (výstava bude otvorená po-pia od 10,00 do 16,00 hod.)
 • Miesto a termín prvej putovnej výstavy:
  Krajské osvetové stredisko v Nitre, 16.4.2009 o 11,00 hod.
  Trvanie výstavy: 17.4.- 30.4.2009 (výstava bude otvorená po-pia od 10,00 do 16,00 hod.)

 

Kontakt:
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25, 934 47 Levice
PaedDr. Marta Kosmályová, e-mail: kosmalyova.marta@azt.sk , tel. 036/6318 737, 0918 949 537

 

 

Fotogaléria k téme