Partneri portálu: 
 
 
 
Folklór

Motto: Dedičstvo je niečo, čo preberáme do vlastníctva, s čím sa stotožňujeme, včleňujeme do svojho života, za čo preberáme zodpovednosť.

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je inštitúcia, ktorá sa venuje folklórnemu hnutiu a prejavom folklorizmu po metodickej stránke v okrese Levice, čím vo veľkej miere prispeje k uchovaniu prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Je systémotvorným subjektom, ktorý pôsobí v priestore živej neprofesionálnej kultúry v miestnych a regionálnych podmienkach. Chce svojou bohatou činnosťou prispievať k hľadaniu, a k tvorbe modelov úspešného fungovania živej kultúry.

 

Okrem prezentačnej činnosti sústredíme sa na archívnu a dokumentačnú činnosť (spracúvanie a sprístupňovanie materiálov z oblasti tradičného folklóru, dokumentovanie súčasných podôb folklorizmu). Vytvárame databázu pre centrálnu informáciu (spracováva sa dotazník o súčasnom stave a aktivitách folklórnych kolektívov, výrobcov, osobnostiach, podujatiach,…). Databáza poskytne informácie o súčasných formách uchovávania folklórnych tradícií v rámci regionálnej kultúry (početné folklórne súbory, folklórne skupiny, detské súbory a krúžky, aktivity individuálnych nositeľov tradícií), ktoré udržiavajú alebo i kreatívne rozvíjajú tradičné umenie.. Dôležité úlohou je hľadať a využívať aj ďalšie formy prezentácie tradičnej kultúry a spájať tradície s celkovým kultúrnym životom, aby tradičná kultúra neostala izolovaná.

 

Činnosť folklórnych skupín sa nemusí obmedzovať len na scénickú produkciu, ale aj na rekonštrukcie zvykov a obradov súvisiacich s pracovným i sviatočným životom v minulosti. Pri organizovaní folklórnych festivalov sa budeme v oveľa väčšej miere vyhýbať dramaturgickej, programovej i organizačnej uniformite a folklórne podujatia zorganizujeme tak, aby v nich dominovali regionálne osobitosti a špecifický dramaturgický i organizačný prístup.

 

Dôležité je vytvárať podmienky na aktívnu účasť verejnosti, jej priame zapájanie do priebehu a programu. Osobitne kladieme dôraz na to, aby sa pri organizovaní kultúrneho života , rovnako však aj v dokumentačnej a propagačnej činnosti, stretávali všetky generácie aj rôzne sociálne skupiny. Vyhľadávame v regióne významných predstaviteľov tradičnej kultúry z histórie i súčasnosti a vytvoríme podmienky na zverejnenie ich prínosu a ich spoločenské ocenenie. Naplnením cieľa v oblasti živej kultúry je samostatnosť, tvorivosť, nápaditosť a zapojenie čo najväčšieho množstva obyvateľov do organizovania kultúrneho života regiónu.

 

Regionálne osvetové stredisko pripravuje a realizuje aj projekty vyplývajúce z kultúrnych dohôd s inými štátmi, bilaterálnych projektov, projektov V4 a EÚ a projektov vysielania a prijímania kolektívov a jednotlivcov z oblasti živej neprofesionálnej kultúry.

 

Ponúkame:

  • Odborno – poradenskú pomoc počas celého roka pre folklórne súbory, pre ľudovú hudbu/ kapely, pre jednotlivcov
  • postupové súťaže pre: folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby, spevácke skupiny
  • rozborové semináre ako súčasť všetkých súťaží
  • vzdelávanie a tvorivé dielne v oblasti hudby, spevu a tanca pre vedúcich súborov, kde získavajú nové vedomosti v oblasti detského folklóru, folklóru dospelých, ale i dramaturgie, choreografie, scény

 V ponuke  Regionálneho osvetového strediska v Leviciach sú aj vzdelávacie programy pre pedagogických pracovníkov. Medzi naše aktivity patrí aj organizovanie metodických  a odborných seminárov pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej regionálnej, lokálnej a tradičnej kultúre.  Dňa 10. júna 2011 v spolupráci s Obcou Farná,  Občianskym združením Nádas a Materskou školou z Farnej,  ROS Levice  zriadila v priestoroch Domu kultúry vo Farnej I. Folklórny workshop detských  hier  pre deti a pedagogických pracovníkov materských škôl zo želiezovského regiónu.
 Ide o projekt zameraný na podporu rozvíjania tvorivých schopností a zručností detí.

 

Využívaním výhod progresívnych metód práce nenásilnou formou, primeranými prostriedkami sme vytvorili  účastníkom priestor na zvýšenie úrovne prípravy v amatérskej tvorbe. Počas dňa v rámci tvorivých dielní ľudových remeselníkov sa deti naučili pracovať so šúpolím, zhotovili si bosorky z odpadového materiálu, ale prišli  si na svoje aj také deti, ktoré si dali na tvár maľovať obrázok tigra. Lektorkami boli: Erika Bernáthová, tanečná pedagogička, učiteľka zo SZUŠ z Liptovského Mikuláša a Ágnes Tálas, metodička  pre Materské školy z Hagyományok Háza/Dom tradícií v Budapesti. Našim hlavným cieľom bolo: schopnosť neizolovať prejavy tradičnej kultúry ako muzeálny exponát, ale chápať ich ako integrálnu súčasť existujúceho kultúrneho prostredia, využívať ich regionálnu a lokálnu znakovosť vo sviatočnom i každodennom živote.  Do dielne sa zapájali deti pod vedením profesionálov - tanečných pedagógov, pričom sme vychádzali z aplikácie týchto princípov:

• zábava - využitím detských hier
• hudobná  a tanečná príprava
• teória  - poskytovanie potrebného množstva informácií o detských hrách,
o tanci, jeho druhoch a dejinách. V rozborových seminároch , ktoré nasledovali po výuke,  lektorky  upozornili aj na to, že na dnešných spoločenských podujatiach, napr. školských oslavách nie sú potrebné „importované“ cudzie zvyky, lebo naše tradície sú pre nás neporovnateľne hodnotnejšie.
Na tvorivej dielni sa zúčastnilo cca. 120 detí v doprovode pedagógov z príslušnej materskej školy a niekoľkých  rodičov.