Partneri portálu: 
 
 
 
Environmentálna výchova

 

SVET JE PRE VŠETKÝCH

 

          – výchovno–vzdelávací environmentálne zameraný projekt mimovládnej organizácie Sloboda zvierat, ktorý predstavuje výchovu detí predškolského veku k humánnemu prístupu ku zvieratám. Radí učiteľom, ako jednoducho začleniť problematiku vzťahu človeka a zvierat, správania zvierat a ich ochrany do výchovného procesu.
Projekt nadväzuje, rozširuje a dopĺňa Program výchovy a vzdelávania v materských školách. Využíva moderné pedagogické prístupy, ktoré podnecujú deti k samostatnému mysleniu, prejaveniu vlastných názorov, ponúka im možnosť vidieť veci v súvislostiach a vcítiť sa do pozície zvierat.
         Hlavnou úlohou projektu je oboznámiť deti so zvieratami, ich potrebami, správaním, s prirodzeným prostredím, v ktorom žijú a následne formovať pozitívny a zodpovedný vzťah k nim už v čo najskoršom veku. Projekt je schválený Ministerstvom školstva SR.

Program sa skladá zo 7 tém, ktoré na seba nadväzujú. Je určený pre deti MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ. Stretnutia vedie vyškolená lektorka, pričom každá téma trvá jednu vyučovaciu hodinu.


 

 

 

 

Anotácie tém

1. téma: Život v praveku
• zoznámenie sa s programom environmentálnej výchovy
• hravé spoznávanie jednotlivých vývojových etáp vzniku života na Zemi
• zmeny vzťahov človeka a zvierat z hľadiska času
• dramatizácia, riadená relaxácia, pohybové hry
• pomôcky: bábky živočíchov, kulisy, zvuky mora, obrázky a odliatky živočíchov, pracovné listy

 

2. téma: Zvieratá v lese
• zoznámenie sa s lesnými zvieratami
• vysvetlenie prirodzenej rovnováhy v prírode
• potravinový reťazec
• scénka lesného škriatka
• hra: prispôsobíš sa?
• Skladačka – potravinový reťazec
• pomôcky: bábka lesníčka, kulisy, zvuky lesa, zvieracie puzzle, obrázky zvierat, skladacia pyramída, pracovné listy

 

3. téma: Zvieratá v jazierku
• pohybovo – diskusná hra spojená s divadielkom
• objasnenie dôsledkov nezodpovedného správania sa v prírode
• nebezpečenstvo odpadu
• dramatizácia, súťaženie v skupinách – Čo je správne?
• pomôcky: kulisy jazierka, zvuky močarín, obrázky zvierat, rôzne druhy odpadkov, sady kariet, pracovné listy


4. téma: Aj zvieratá majú svoje potreby
• oboznámenie sa detí s dennými potrebami človeka a zvieraťa a z toho vyplývajúcou zodpovednosťou
• videofilm – Zvieratá a my
• hra s kartičkami – nájdi dvojice
• príbeh o psovi Bertovi
• pomôcky: videofilm, sada kariet – potreby psa a chlapca, výbava pre psa, pracovné listy

 

5. téma: Život hospodárskych zvierat
• videofilm a simulačná hra o životných podmienkach zvierat vo veľkochovoch a na gazdovstvách
• základné informácie o hospodárskych zvieratách – o ich potrebách
• o zvieracích rodinkách
• sluchová hra – zvuky zvierat
• pomôcky: videofilm, fotografie zvierat, zvieracie pexeso, zvuky zvierat – audiokazeta, pracovné listy

 

6. téma: Cirkus nie je smiešny pre zvieratá
• zoznámenie sa s prirodzeným domovom divožijúcich zvierat
• pohybovo – dramatické hry
• príbeh o sloníkovi Diegovi
• simulačná hra o živote zvierat v cirkuse
• pomôcky: audiokazeta – zvuky džungle, masky zvierat, obrázky zvierat, pracovné listy

 

7. téma: Ochrana zvierat
• informácie o útulkoch pre zvieratá a ich význame
• fotografie a materiály z útulku pre zvieratá v Bratislave
• zhrnutie programu
• rozdanie diplomov malých ochrancov zvierat
• pomôcky: fotografie, diplomy, pracovné listy.


Vyškolený lektor podáva deťom informácie hrovou formou, využíva zážitkové učenie, bohatý obrazový materiál, názorné pomôcky, kulisy a rekvizity, dramatické spracovanie témy. Na Vami vybranú tému zorganizujeme workshop pre žiakov, učiteľov priamo vo Vašej obci, materskej alebo základnej škole.

 

Ponúkame Vám aj organizačnú a metodickú pomoc pri tvorbe programov pri rôznych príležitostiach v materskej škole, základnej škole, obci, meste...

 

Kontakt v prípade vášho záujmu:
Ing. Helena Longauerová, metodička pre vzdelávanie
Mobil: 0918 949 539
E-mail:
h.longauerova@gmail.com
www.roslevice.sk/vzdelávanie

 

fotogaléria 

 

Enviroworkshopy

 

Organizovaním enviroworkshopov sa Regionálne osvetové stredisko v Leviciach venuje v rámci ochrany a tvorby životného prostredia tým najmenším, deťom predškolského a mladšieho školského veku.
Materské a základné školy v okrese Levice reagujú na našu stálu ponuku uverejnenú v sekcii vzdelávanie na našej webovej stránke (http://www.roslevice.sk/), prekonzultujú s metodičkou výber témy, potrebné technické vybavenie workshopu, dohodnú si termín stretnutia a podujatie sa môže zrealizovať.
V roku 2011 sme sa stretli s deťmi z Materskej školy Málaš, kde sme deťom objasnili okolnosti vzniku a vývoja života na Zemi, a tiež počiatku vzťahu človeka a zvierat. So žiakmi prvého stupňa Základnej školy v Tekovských Lužanoch sme diskutovali o humánnom prístupe k hospodárskym zvieratám, o ich potrebách, základných životných prejavoch. Pre Základnú školu na ul. Pri Podlužianke v Leviciach sme pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovali workshop na tému význam a ochrana vody. Žiaci si mohli pozrieť zaujímavý film o pitnej vode, zahrať sa a pracovať s pracovným listom.
Jednotlivé workshopy prebiehajú podobne, mení sa len téma. Vždy na úvod sú detičky motivované krátkym divadielkom, nasleduje práca s obrazovým materiálom, zážitkové pohybové hry a nakoniec práca s pracovným listom. Poväčšine je workshop doplnený aj audio a videoprojekciou.


 

 

 

Deti reagujú na počuté a videné so záujmom a prevažne pozitívne. Veď blízky vzťah k zvieratkám a prírode je pre malé deti ešte prirodzený. Práve na túto skutočnosť chceme našimi environmentálne zameranými aktivitami nadviazať a už od útleho veku v nich túto prirodzenosť podporovať a rozvíjať. Pracovať v atmosfére úsmevných detských postrehov, názorov  a detskej  spontánnosti je aj pre nás obohacujúce a napĺňajúce. Tešíme sa preto na ďalšiu spoluprácu so školami a škôlkami v našom okrese.