Partneri portálu: 
 
 
 
Podujatia

 

 

 

 

 

 

 

Krajská postupová súťaž a prehliadka
detských folklórnych súborov


TRVALKY
2015

 

 

         Do krajskej súťaže detských folklórnych súborov, ktorá sa konala 17.4.2015 v Dome kultúry v Želiezovciach, sa hlásilo 5 kolektívov z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiace kolektívy splnili podmienky svojej účasti a predstavili sa v ucelených programových číslach v dĺžke trvania zodpovedajúcej propozíciám súťaže. Choreografie boli spracované a pripravené z materiálu nehmotného kultúrneho dedičstva z územia Slovenska.
Odborná porota v zostave Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. (predsedníčka poroty), Bc. Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., Mgr. Peter Obuch, PhD. hodnotila:                                                                                                          - umeleckú kvalitu choreografického spracovania tanečno – pohybového materiálu;                          - spôsob, štýl pohybového vyjadrenia myšlienky a zámeru choreografa;                                               - súlad tanca s hudbou;                                                                                                                         - primeranosť choreografického zámeru ku schopnostiam interpretov a  celkový umelecký dojem
Na základe uvedených kritérií členovia poroty zaradili súťažiace kolektívy tanečníkov do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
Zlaté pásmo:
• DSF Borinka
• DFS Jelenček (s postupom na celoslovenskú súťaž)
Strieborné pásmo:
• DFS Tekovanček
• DFS Žochárik
Bronzové pásmo:
• DFS Lipka
• DFS Matičiarik
• DFS Dunajček
            Po ukončení súťaže, krátkej prestávke a vyhodnotení prebehol rozborový seminár. Zúčastnili sa ho autori choreografií, vedúci kolektívov. Porota predniesla svoje odborné postrehy a pripomienky. Odborné pripomienky boli adresované na skvalitnenie práce v kolektívoch ale aj pre prácu s interpretmi.

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.
 predsedníčka poroty


 

 

 


Krajská  postupová súťaž a prehliadka  sólistov tanečníkov

v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou
Šaffova ostroha 2015

a Okresná postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov 2015

 

V nedeľu  29. marca 2015 podvečer sa konala v Kultúrnom dome v Tekovských Lužanoch KRAJSKÁ  SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV V ĽUDOVOM TANCI
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU „ŠAFFOVA OSTROHA 2015“.  Organizátorom podujatia boli Regionálne  osvetové stredisko v Leviciach, Obec Tekovské Lužany a Nitriansky  samosprávny kraj. Súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku. Vyhlasovateľom  súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a odborným garantom Národné osvetové  centrum v Bratislave.
Divákov, folkloristov z celého kraja a účinkujúcich v Tekovských Lužanoch privítal starosta obce Ing. Marián Kotora. Prehliadku uvádzala Ria Meszárošová.
Výkony tanečníkov hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, členmi boli Mgr. art. Agáta Krausová,  ArtD., Mgr. Katarína Babčáková, PhD. a Mgr. art. Andrej Kotlárik. Tanečníkov sprevádzala Ľudová hudba Gereben zo Želiezoviec a jej hostia  Matej Szabó a Jakub Líška.
Na  súťaži zaznamenali úspech tanečníci z UKF v Nitre, z katedry etnológie.       V kategórií A (tance podľa významných tanečných osobností) tanečníci Alfréd Lincke s partnerkou Martinou Kupcovou, Matej Vreštiak s Dagmar Blahutovou, Peter Hrabovský a Martina Takácsová i Miklós Szabó sa dostali na celoštátne kolo do Dlhého Klčova.
V kategórii B (tance z vlastného regiónu) získala zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola  dvojica z levického okresu Martin Kupča a Aneta Kučerková..
V kategórii D (deti 12 -16 rokov) deti/tanečníci  z Komárna Lucia Mokošová s Ákosom Kajtárom získali zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku.

Popri krajskom kole tanečníkov sólistov paralelne prebiehala aj Okresná prehliadka detských folklórnych súborov, ktorá je v tejto oblasti vrcholným podujatím ZUČ na Slovensku. Obecenstvu sa predstavili tanečníci z detských folklórnych súborov z okresu Levice. Detský folklórny súbor Tekovanček zo Starého Tekova, Kolovrátok z Rybníka, Čakanček z Čaky, Vozokanček z Plavých Vozokán a Plamienok z Tlmáč. Odborná porota na krajskú prehliadku, ktorá sa konala v Želiezovciach 17. 4. 2015, posunula v striebornom pásme detský kolektív zo Starého Tekova. Umeleckým vedúcim Tekovančeka sú manželia Veronika a Jakub Oťázikoví.

 

 

 

 

 

fotogaléria Šaffova ostroha 2015

 

fotogaléria Okresnej prehliadky detských folklórnych súborov