Partneri portálu: 
 
 
 
Prehľad podujatí

 

 

 

 

 

 

 

 

MY NAKUPUJEME. ONI PRODUKUJÚ. AKO SA MAJÚ?


Prvým Európskym rokom bol rok 1983, ktorý bol venovaný malým a stredným podnikom a remeselným odvetviam. Odvtedy Európska komisia každý rok vyhlasuje novú tému Európskeho roka, ktorú prijíma Európsky parlament a Rada Európskej únie (vlády členských štátov EÚ).
Cieľom tejto iniciatívy je informovať o istých témach, viesť diskusie, formovať a meniť postoje.
Rok 2015 je Európskym rokom rozvoja a zameriava sa na medzinárodnú rozvojovú politiku Európskej únie – na odstránenie chudoby, podporu udržateľného rozvoja a riešenie problémov vyplývajúcich zo zmeny klímy.
Túto širokú problematiku sme sa pokúsili žiakom priblížiť prostredníctvom projektu „Zručnosti pre Európsky rok rozvoja“, na ktorý Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej ROS) získalo finančnú podporu Nadácie pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta.
Projekt plnil okrem vzdelávacej aj inú dôležitú funkciu. Pri jeho príprave, realizácii aj hodnotení sme spolupracovali s dobrovoľníkmi z Klubu náhradných rodín v Leviciach. Mladí nádejní lektori mohli pod vedením učiteľky a lektorky zážitkových kurzov Andrey Tóthovej a metodičky pre vzdelávanie ROS Heleny Longauerovej nadobúdať zaujímavé teoretické znalosti, ale hlavne praktické zručnosti pri práci s mládežou. Tieto zručnosti a tiež pripravené pomôcky môžu ďalej využívať pri svojich aktivitách s mladými ľuďmi v Klube náhradných rodín v Leviciach.
Projekt „Zručnosti pre Európsky rok rozvoja“ sme postupne realizovali v troch základných školách v okrese Levice – v Kozárovciach, v Novej Dedine a v Pukanci. Pracovali sme s vybranou skupinou žiakov II. stupňa. Rozvojovú problematiku sme im približovali rôznymi metódami – videoprojekciou, zážitkovými hrami, prácou s didaktickým materiálom. Našim cieľom bolo objavovanie súvislostí  medzi ich (aj našim) konzumným životným štýlom a kvalitou života ľudí v rozvojových krajinách, tiež kvalitou životného prostredia. Na konkrétnych príkladoch, produktoch našej každodennej spotreby sa nám podarilo sprevádzať žiakov až k ľuďom, ktorí tieto produkty vyrábajú, či na to vytvárajú  podmienky. Zaujímavou informáciou pre žiakov bolo, že napr. kuchynské utierky zo 100% celulózy súvisia s výrubom dažďových pralesov, stratou domova pre domorodcov a živočíchy v nich žijúce, úbytkom kyslíka, znečisťovaním životného prostredia... atď. Popri informovaní a zážitku sme sa ďalšími aktivitami snažili podporiť u žiakov tie životné zručnosti, ktoré by mohli využiť k pozitívnej zmene vo svojom živote v súvislosti s rozvojovou problematikou. Pracovali sme s komunikatívnosťou, iniciatívou, dôverou a zodpovednosťou. Záverom každého z troch zrealizovaných workshopov sme žiakov motivovali k prevzatiu osobnej zodpovednosti za ich životný štýl v kontexte nových súvislostí.
Každý sám za seba mal sformulovať zmenu, ktorú vo svojom živote dokáže uskutočniť. A hlavne – začať ju žiť. V duchu zásady Gándhího: „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“

 

 

fotogaléria 

 

 

 

 fotogaléria