Partneri portálu: 
 
 
 
Foto, film, výtvarná tvorba

 

 

Ciele našej práce sú: Usmerňovať poradenskou, metodickou a inštruktážnou činnosťou odborné vzdelávanie a tým podporovať súčasné trendy v jednotlivých žánroch záujmovej umeleckej činnosti, súťažami a prehliadkami aktivizovať deti, mládež a dospelých k sebarealizácii naplnenia svojich aktivít vo voľnom čase.

 

V oblasti fotografie a výtvarného umenia pre širokú verejnosť organizujeme výstavy, tvorivé dielne, súťaže a stretnutia amatérov s profesionálnymi umelcami Okresnými detskými a mládežníckymi súťažami chceme iniciovať deti a mládež k zamysleniu sa nad aktuálnymi témami dneška, ako sú: prevencia kriminality a drogových závislostí.

 

Viac informácií nájdete v jednotlivých podsekciách. 

 

Kurz tvorivej fotografie

 

ROS v Leviciach ponúklo tým ľuďom, ktorí majú potrebu neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať vo svojom koníčku, celoročný cyklický KURZ TVORIVEJ FOTOGRAFIE.
V priebehu celého kalendárneho roku 2012 sa stretávali ľudia, milovníci fotografie, bažiaci po

 

 

 

nových vedomostiach s lektorom Gabrielom Kosmálym. Účastníci na jednotlivých trojhodinovkách mali možnosť venovať sa aj teórii aj praxi. Kurzy boli stavané tak, aby každý z účastníkov si osvojil základné a tvorivé poznatky z úpravy fotografií v programoch na úpravu fotografií, využívali sa technické prostriedky ako počítač, projektor, ateliér a fotokomora. Teoretická časť sa týkala väčšiny rozmanitých žánrov fotografickej  tvorby s úmyslom hlbšie vniknúť  do tej-ktorej oblasti fotografického  umenia (prednášky, ukážky z histórie). Uskutočňovala sa v počítačovej miestnosti s didaktickou technikou, s programami na úpravu fotografií. Lektor pripravoval účastníkom učebné materiály v digitálnej forme. V praktickej časti boli preberané témy ako portrét, zátišie, krajina (mestská architektúra, prírodná krajina),  inscenovaná ateliérová fotografia, módna fotografia, fotografická reportáž, dokument, reklamná fotografia,  architektúra, krajina, zabŕdlo sa do technickej a konceptuálnej fotografie.

 

 

 

Hodnotenie kurzu lektorom Gabrielom Kosmálym: „Fotografi často navštevovali a pracovali vo fotografickom ateliéri, boli zasvätení aj do tajov práce vo „fotokomore“, kde sa naučili vyvolávať fotky s analógovým procesom, tu prebiehali hodiny v duchu bezprostrednosti a často aj humorne ladené. V neposlednom rade boli vedení aj sledovať dianie v súčasnej slovenskej fotografii formou prezentácie krátkych filmov a rozhovorov, boli vedení k tomu, aby si aj navzájom vedeli a smelo posudzovali prinesené fotografické práce, naučili sa chápať fotografiu ako konceptuálne vizuálne médium, zvládli fotografické procesy s veľkým záujmom a tendenciou k inovatívnosti. Vytýčené úlohy - posunúť amatérsku fotografiu k súčasným moderným trendom svetovej fotografie boli splnené, konečným zámerom KURZU TVORIVEJ FOTOGRAFIE bolo vytvorenie tzv. portfólií jednotlivých účastníkov, ktoré poslúžia aj v budúcnosti pri konzultáciách s inými fotografmi ako prezentácia vlastnej tvorby, tiež pri hodnotení portfólií, tzv. portfoliorewiev.“
Kurz končí v decembri prezentáciou – výstavou najlepších fotografií, kde budú jednotlivým účastníkom, absolventom, odovzdané potvrdenia o absolvovaní kurzu.