Partneri portálu: 
 
 
 
Zelená škola

 

 

Medzinárodný titul Zelená škola získali ďalšie slovenské školy
 
Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola sa oddnes môže pýšiť ďalších 34 škôl. Spolu ich je na Slovensku 91. Certifikát oceňuje aktivity študentov i učiteľov v ochrane životného prostredia.

 

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 52 krajinách sveta.
„Sme radi, že každoročne môžeme oceniť školy, ktoré sa stávajú dlhodobými iniciátormi pozitívnych zmien vo svojej komunite. Školy, ktoré dávajú svojim žiakom viac možností učiť sa zážitkom, tráviť viac času v prírode, naučiť sa ju vnímať a chrániť ju,“hovorí manažér programu Zelená škola Radoslav Plánička.
Na slávnostnej certifikácii na Technickej univerzite vo Zvolene bolo dnes ocenených titulom Zelená škola ďalších 34 škôl z celého Slovenska (celkovo ich je na Slovensku 91). 33 škôl získalo diplom „Na ceste k Zelenej škole“, ktorý sa udeľuje za čiastočné splnenie certifikačných podmienok. Akcia sa uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD.
Slávnostnej certifikácie sa zúčastnilo 250 zástupcov škôl, miest a obcí, pre ktorých organizátori okrem odovzdávania certifikátov a kultúrneho programu pripravili aj zaujímavé workshopy na témy ako spolupráca, plánovanie aktivít a intuitívna pedagogika. Zúčastnení žiaci sa v rámci interaktívneho programu na chvíľu mohli stať aj „Agentmi v službách Zeme“.
Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň 40-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 254 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).
Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica [2] v spolupráci s regionálnymi centrami. Národným garantom certifikácie je sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála [3]. Generálnym partnerom projektu je IKEA Bratislava [4].

 

 Zoznam ocenených škôl nájdete v prílohe na http://www.zelenaskola.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelená škola konzultanti

 

 

Zelená škola - pracovný tím

 

 

Zelená škola - MŠ Lienka Želiezovce

 

 

Zelená škola - ZŠ Svodín 

 

 

ROS pomáha Zeleným školám v regióne Levíc

 

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je od roku 2009 partnerskou organizáciou tohto programu formou konzultantskej pomoci, ktorú poskytuje zapojeným materským a základným školám v okrese Levice. 

 

Konzultantská pomoc ROS v Leviciach spočíva v poskytovaní odbornej konzultantskej pomoci zapojeným školám ohľadom pravidiel programu,  Konzultanti programu Zelená škola sú pravidelne a kontinuálne vzdelávaní na Regionálnych seminároch programu, ktoré sa konajú v Bratislave, Trenčíne, Zvolene a v Družstevnej pri Hornáde. Rovnako sa zúčastňujú na stretnutiach konzultantov vo Vzdelávacom centre Záježová, kde sa zúčastňujú odborných seminárov, podieľajú sa na zdokonaľovaní programu, vymieňajú si skúsenosti.

 

Ale čo vlastne Zelená škola je?

 

 

 

Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa

 

Program Zelená škola prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie (znížujú jej ekologickú stopu).

 

Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

 

Participácia, alebo spoločne to ide ľahšie

Proces Zelenej školy je holistický (celostný) a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

 

Žiaci / študenti sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia, analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

 

Metodológia programu

 

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia (EMAS/ISO 14 001): 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Environmentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Pro-environmentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko-kódex školy.

 

Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy. Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si vybrať minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.

 

Zelená škola je praktická

„Walk your talk“ - prenesene: „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“. Tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných problémov školy a prostredia, v ktorom žijú.

 

Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

 

Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie a zlepšenie prostredia školy, jej okolia a pod. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie.

Žiaci sa učia sa tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Škola sa snaží byť otvorená voči novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

 

Pomoc na ceste k Zelenej škole

 

Počas celého certifikačného procesu môže škola využívať rôzne formy bezplatnej metodickej podpory. Od metodickej príručky, e-mailovej konferencie, web stránky až po osobné konzultácie. 
 

 

Medzinárodný certifikát a vlajka

 

Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v účasti v programe.

 

Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certifikačnej slávnosti odnesú diplom „Na ceste k Zelenej škole“ a o certifikát a vlajku sa môžu uchádzať v nasledujúcich školských rokoch. Diplom platí nasledujúci školský rok a jeho platnosť nie je možné obnoviť.

Na základe medzinárodného štandardu siedmich krokov je certifikát Zelená škola značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Vlajka a certifikát symbolizuje to isté na Novom Zélande, v Brazílii, vo Fínsku či u nás na Slovensku.

 

Organizácia programu

 

Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2005.  Každý rok sa do programu môžu zapojiť ďalšie materské, základné, aj stredné školy.
(zdroj http://www.zelenaskola.sk/)

 

fotogaléria