Partneri portálu: 
 
 
 
Folklór

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 


Medzinárodná konferencia o ľudovom tanci  v Leviciach

pod záštitou  Ministra kultúry Slovenskej republiky.

 


                                                                                                                                                                              Základnou orientáciou Regionálneho osvetového strediska v Leviciach je  dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k rozmanitosti regionálnych a

lokálnych kultúrnych prejavov v záujmovo – umeleckej činnosti.  Zameriavame sa

 na rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, vytvárame a sprostredkúvame

medzinárodné partnerstvá a siete v oblasti tradičnej kultúry.
Dňa 23.1.2015 sa v kongresových priestoroch  Hotel Golden Eagle v Leviciach konala

I. medzinárodná konferencia s názvom  „Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej

ľudovej kultúry – problematika pedagogiky ľudového tanca vo folklórnom hnutí“. 

Účastníci, ktorí k nám pricestovali z celého Slovenska  i zo zahraničia sa zhodli v tom,

že podujatie takého typu sa neorganizovalo už vyše 20 rokov. Jeho význam podčiarkuje

najmä fakt, že podujatie informovalo o súčasnom stave problematiky pedagogiky 

tradičného ľudového tanca, ale ponúklo i námety zamerané na hľadanie východiskovej

cesty. Konferencia sa realizovala pod záštitou  Ministra kultúry Slovenskej republiky 

Mareka Maďariča.                                                                                                    

Program konferencie tvorili príspevky a prezentácie pozvaných domácich

a zahraničných hostí, odborníkov a moderovaná diskusia .       

 

                                                            fotogaléria                                                                                                                                                                                        

Cieľom  konferencie bolo: 
-  poskytnúť priestor pre priamu a dynamickú výmenu názorov a skúseností

na medzinárodnej úrovni a tak prispieť k rozvoju metodiky výučby ľudového

tanca reflektujúc i zákonitosti tanečnej antropológie a folkloristiky
- spoznať rôzne metódy pri výučbe ľudového tanca pre tanečných i netanečných

 pedagógov                                   - poskytnúť nové poznatky, poukázať na

príležitosti hlbšej spolupráce, posilnenie Vyšehradskej štvorky v rámci kultúrneho

a vzdelávacieho dialógu

Súčasťou konferencie bol  krst dvojjazyčnej metodickej príručky

„Tanečno-pohybová výchova hravými metódami" -„Mozgásra és táncra

nevelés játékos módszerekkel" , ktorá bola podporená a realizovaná z

Dotačného systému MK SR  a ÚV SR v roku 2014.

Spoločným úsilím všetkých zainteresovaných bolo, aby sa na medzinárodnej

konferencii  diskutovalo o  amatérskom folklórnom hnutí. V ňom sa v ostatných

dvoch desaťročiach vyskytlo niekoľko základných problémov, súvisiacich aj so

zmenami v organizačnej štruktúre osvetových zariadení a ich financovaním, ale

 i s čiastočnou zmenou paradigmy vo vnímaní scénického spracovania ľudového tanca.

Volanie po „autentike“ rozpútalo diskusie o kvalite propozícií súťaží na poli folklórneho

 hnutia, dostupnosti primárnych pramenných audiovizuálnych prameňov, ale aj o

prístupoch k výučbe ľudového tanca.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 fotogaléria z konferencie