Partneri portálu: 
 
 
 
Ozajstný poklad

 

 

Ozajstný poklad


„Stromy sa bez nás zaobídu, ale my bez nich nie“, to bola základná myšlienka projektu Ozajstný poklad, ktorý ROS v Leviciach zrealizovalo v dňoch 24 – 28. mája 2010 v MŠ Hontianska Vrbica. Projekt finančne podporil fond T - mobil Slovensko a.s. Nadácie Pontis.

Projekt bol po obsahovej stránke zameraný na vzdelávanie detí predškolského veku (sekundárne aj verejnosti) v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
Keďže v obci Hontianska Vrbica existuje Tisícročná záhrada - záhrada so starými stromami, projekt sme zamerali práve na túto lokálnu prírodnú hodnotu. Deťom bola problematika významu a ochrany drevín posúvaná v rôznych súvislostiach a rôznymi formami. Prostredníctvom informácií, názorných pomôcok, videoprojekcie, zážitku, dramatizácie, tvorivých dielní...prúdili k deťom nové poznatky o význame stromov pre ľudí, prírodu, život na Zemi (oboznámili sa so základnými procesmi prebiehajúcimi v prírode, ako je napr. rovnováha v prírode, potravový reťazec..), o úžitku stromov pre ľudí (drevovýroba, kúrenie, výroba papiera, využitie kvetov, plodov, kôry..pre potravinárske účely..), o potrebách stromov - s následnou výukou starostlivosti o dreviny, ako aj postupu pri ich vysádzaní.

 

 

 

Obsahovou náplňou sprievodných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť bola práca s prírodným materiálom, najmä drevom - výroba hudobných nástrojov, prútených košov a iných výrobkov, práca s hlinou, fotenie stromov, výroba recyklovaného papiera. Aj odborné besedy boli zamerané na problematiku drevín, históriu miestnej Tisícročnej záhrady spojenú s históriou obce, odbornú starostlivosť o jednotlivé druhy drevín, využívanie listov, kvetov a plodov drevín v ľudovom liečiteľstve.
Fungovanie projektu, jeho koordináciu, obsahovú stránku, odborných lektorov, propagáciu, zabezpečovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.
Prípravu projektu, pomôcok, výzdoby, stanovíšť, záverečnej oslavy, zabezpečovali študenti PaSA Levice, odboru animátor kultúry.
Logika projektu spočíva v snahe Regionálneho osvetového strediska sprístupniť vzdelávacie a voľnočasové podujatie obyvateľom obce, prispieť k hodnotnému tráveniu voľného času, k ochrane a tvorby životného prostredia, formovaniu pozitívnych vzťahov v komunite a k okoliu, nadobúdaniu nových vedomostí a ku zmenám hodnôt a postojov ľudí k svojmu bezprostrednému okoliu.