Partneri portálu: 
 
 
 
Podujatia

 

video vianoce na hrade:

http://vimeo.com/55773133

 

 

 

 

 

Spievankyfestival hudobného folklóru

 

        je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva  kultúry Slovenskej republiky.
 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach ako hlavný organizátor krajskej prehliadky, v spolupráci s obcou Plavé Vozokany, 10. novembra 2012 pripravili dôstojné miesto na prezentáciu sólistov spevákov, inštrumentalistov a speváckych kolektívov z Nitrianskeho kraja, ktorí  svoje spevácke schopnosti ukázali nielen divákom ale i odbornej porote, ktorá bola v zložení: predsedníčka poroty Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička, členka vedeckej rady Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, vysokoškolská pedagogička na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí ako  dramaturgička v Štátnej opere v Banskej Bystrici, Mgr. Katarína Babčáková, metodička folklóru (Národné osvetové centrum, Bratislava), PhDr. Hana Kyseľová, muzikologička, hlasová pedagogička (Bratislava), Mgr. Peter Obuch, etnomuzikológ (UKF NR) a
Mgr. Andrea Jágerová, PhD., hlasová pedagogička, metodička folklóru (Zvolen).
      Podujatia sa mohli zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti, ktorí postúpili z okresných/regionálnych kôl (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.
V úvode sme videli program domácej detskej folklórnej skupiny Vozokanček s  vedúcou  Elenou Tomašekovou. Moderátorka podujatia Ria Mészárošová privítala vzácnych hostí:  predsedu NSK Milana Belicu, riaditeľku KOS v Nitre Danku Gundovú, riaditeľku ROS v Leviciach Alžbetu Sádovskú, starostu obce Štefana Gemeriho. Potom sa to začalo..... Súťažiaci  mali za sebou  mesiace intenzívneho nacvičovania, organizovania, príprav. Svoj talent predviedli v poradí:                                     sólista inštrumentalista Ladislav Gajdoš, Nitra/Považská Bystrica, mužská spevácka skupina Matičiar, Kozárovce, spevácka skupina MO Csemadok, Fehér Akác, Tvrdošovce, sólistka speváčka Eva Hanková, Krnča, spevácka skupina Lidovec, Solčany, mužská spevácka skupina Veselí chlapi, Veľké Kozmálovce, sólista spevák Viliam Windiš, Nitra, spevácka skupina folklórneho súboru Ponitran, Nitra, spevácka skupina Streďanka, Nitrianska Streda, ženská spevácka skupina Vranky, Nitra, mužská spevácka skupina Tradícia, Drážovce, zmiešaná spevácka skupina Dolina, Čajkov, sólistky speváčky duo Eva Hanková a Jarka Remeňová, Krnča,
spevácka skupina MO Csemadok Gyöngyösbokréta, Kamenín, sólista inštrumentalista Jakub Paška, Preseľany, sólista spevák Ivan Paška, Preseľany. Záver patril domácej speváckej skupine Vozokanka , ktorej členovia  boli po celodennej príprave tohto podujatia „bonboniérkou dňa“.
Pre mnohé súbory je táto prehliadka jedným z vrcholov umeleckej sezóny.  Cieľom všetkých členov súborov bolo iste potešiť divákov a poslucháčov svojimi piesňami. Tešme sa, buďme vďační za poklad v podobe starých piesní, ktoré nám spevácke skupiny odovzdávajú, pretože len takto sa nám zachovajú pre ďalšie generácie. Po hodnotení výkonov predsedníčka odbornej poroty Alžbeta Lukáčová vyhlásila výsledky súťaže.

 

Kategória speváci sólisti

 

Strieborné pásmo - duo speváčky Eva Hanková a Jarka Remeňová, Ivan Paška
Zlaté pásmo - Eva Hanková
Zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola - Viliam Windiš

 

Kategória inštrumentalisti

 

Strieborné pásmo -Jakub Paška
Zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola - Ladislav Gajdoš

 

Kategória speváckych skupín

 

Bronzové pásmo získali: spevácka skupina MO Csemadok Gyöngyösbokréta, Kamenín, mužská spevácka skupina Matičiar, Kozárovce, spevácka skupina Streďanka, Nitrianska Streda, spevácka skupina Lidovec, Solčany, zmiešaná spevácka skupina Dolina, Čajkov a mužská spevácka skupina Tradícia, Drážovce.
Strieborné pásmo získali: spevácka skupina MO Csemadok Fehér Akác, Tvrdošovce, mužská spevácka skupina Veselí chlapi, Veľké Kozmálovce, spevácka skupina folklórneho súboru Ponitran, Nitra.
Zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola získala ženská spevácka skupina Vranky, Nitra.
 
Po súťaži sa uskutočnila odborná rozprava - hodnotiaci seminár s členmi odbornej poroty, na ktorej sa zúčastnili  sólisti a vedúci speváckych skupín. Celková úroveň zúčastnených kolektívov a sólistov bola na veľmi vysokej úrovni a bolo problémom diferencovať tých najlepších od výborných a priemerných.
Festival hudobného folklóru má neopakovateľnú atmosféru sršiacu elánom, radosťou a spolupatričnosťou. Zároveň je to priestor pre načerpanie inšpirácie a poučenia, tak nevyhnutný pre umelecký rast každého jedného z nás. Veríme, že táto prehliadka, tento chrám ľudského snaženia, radosti a ochoty rozdávať , rástol a ešte veľmi dlho sa ponesie v srdciach zúčastnených vôňa lásky k spevu a hudbe. Ďakujeme, že ste prišli a dovidenia o tri roky.
Ďakujeme za spoluprácu Obci Plavé Vozokany a za finančnú podporu Ministerstvu kultúry SR.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Každoročný  hostiteľ – Regionálne osvetové stredisko v Leviciach - otvoril aj tentoraz svoje  náručie pre ľudový spev, tanec a krásu krojov. Medzinárodný folklórny festival „takí sme!“ v Leviciach je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, obcí, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas 5 rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry.
Každoročne sa prezentujú okrem domácich i zahraničné súbory. Zahraniční účastníci svoje turné začali v otváracom predstavení  festivalu naraz na dvoch rôznych miestach okresu. Bulharský súbor Nashentcheta z Pleven a český súbor Slezan z Českého Tešína navštívili obec Čaka, kde domáca folklórna skupina Čakanka oslavovala 35. výročie svojho založenia. Hosťom okrem zahraničných tanečníkov bola aj folklórna skupina Vozokanka z Plavých Vozokán. Vo Veľkých Turovciach večer 13. júna vystúpil maďarský folklórny súbor  Szilas z Rákospaloty. Po programe sa na oboch miestach zhodli, že je potrebné stretávať sa s priateľmi, spolu si zanôtiť a zatancovať, je potrebné ukázať to ozaj pôvodné, aby ľudia videli pravú silu, úprimnosť a rozmanitosť pôvodných zemitých podôb ľudových tancov.
Množstvo sprievodných podujatí, ako krojovaný sprievod mestom, škola tanca, jarmok remesiel a ďalšie, každoročne dotvárajú kolorit nášho festivalu. V piatkovom Galaprograme bola prezentácia toho najlepšieho, čo v rovine citácie folklóru, vychádzajúcej z dôkladnej znalosti tradičnej kultúry v jej pôvodnej forme, v posledných rokoch u nás vzniklo. V galaprograme V. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu „takí sme!“,  v Športovej hale v Leviciach, sme obdivovali detský folklórny súbor Vinička z Levíc, v spoločnom bloku sme tlieskali folklórnej skupine Čakanka, mužskej speváckej skupine Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec a zmiešanej speváckej skupine Dolina z Čajkova. K zaujímavostiam patrilo spoločné vystúpenie folklórnych súborov Garam menti senior z Levíc a Vatra senior z Tlmáč, bez ktorých by atmosféra  festivalu nebola úplná. Účinkovanie dvoch laureátov nášho okresu, t.j. folklórnej skupine Praslica z Kozároviec a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec,  bolo vyvrcholením galaprogramu domácich účinkujúcich. S veľkým ohlasom publika sa stretli tanečníci zo zahraničných súborov, ktorí sa predstavili v programe Folklór spája národy. Všetci účastníci festivalu presvedčili ostatných o tom, že len spoločne môžu vytvoriť takúto oslobodzujúcu atmosféru – nespútanú zábavu. Hrali, spievali a tancovali mladí ľudia bez nároku na honorár, bez očakávania budúceho zisku, mediálnej slávy , či politickej kariéry.
Festival sa uskutočňuje na prahu jesennej turistickej sezóny, kedy sa v rámci okresu konajú v Šahách Hontianske slávnosti a v Želiezovciach Pohronská verbovačka. Práve tu sa učili v sobotu dopoludnia spoločný verbunk tanečníci zo všetkých pozvaných súborov a docvičili aj spoločnú choreografiu - frišška z Kamenína.  Premiéra  ich spoločného tanca bola pred verbovačkou na Námestí sv. Jakuba.  Tanečníci Kincső smelo siahajú po vtipných javiskových formách, ktoré vybočujú zo všetkého zaužívaného a známeho.  Ich podujatia vedia ohúriť, prekvapiť, vyvolať diskusiu, zabaviť,  ba aj rozplakať. Diváci sú na ich vystúpenia zvedaví, pretože sú zakaždým niečím novým. Nasledujúcim bodom programu bol Ľudovo-tanečný Babylon - z námestia sa súbory posunuli do  príjemných priestorov domu kultúry, kde v Medzinárodnom tanečnom dome tancovali do rána.  
                Počas štyroch dní festivalu v celom okrese, sme divákom priblížili vysokú estetickú úroveň a nesmiernu rozmanitosť jednotlivých regionálnych osobitostí nášho ľudového umenia. Súčasťou festivalu bola i účasť krojovaných súborov na slávnostných bohoslužbách v kostoloch zúčastnených obcí, so zámerom priblížiť festival životu obce ako takej.

 

 

 

 V ponuke  Regionálneho osvetového strediska v Leviciach sú aj vzdelávacie programy pre pedagogických pracovníkov. Medzi naše aktivity patrí aj organizovanie metodických  a odborných seminárov pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej regionálnej, lokálnej a tradičnej kultúre.  Dňa 5. a 6. júna 2012 v spolupráci s Obcou Veľké Túrovce, so Školským úradom v Želiezovciach,  s Občianskym združením Nádas z Farnej  ROS Levice  zriadila v priestoroch Domu kultúry v Želiezovciach a vo Veľkých Túrovciach 

 

Folklórny workshop detských  hier 

 

pre deti a pedagogických pracovníkov materských škôl zo želiezovského regiónu.
 Ide o projekt zameraný na podporu rozvíjania tvorivých schopností a zručností detí. Využívaním výhod progresívnych metód práce nenásilnou                for mou, primeranými prostriedkami sme vytvorili  účastníkom priestor na zvýšenie úrovne prípravy v amatérskej tvorbe. Počas dvoch dní na obidvoch miestach v rámci tvorivých dielní ľudových remeselníkov sa deti naučili pracovať s korálikmi, zhotovili si bosorky z odpadového materiálu, ale prišli  si na svoje aj také deti, ktoré si dali na tvár maľovať obrázok tigra.                Lektorkami boli: Erika Bernáthová, tanečná pedagogička, učiteľka zo SZUŠ z Liptovského Mikuláša a Ágnes Tálas, metodička  pre Materské školy z Hagyományok Háza/Dom tradícií v Budapesti.                                   Našim hlavným cieľom bolo: schopnosť neizolovať prejavy tradičnej kultúry ako muzeálny exponát, ale chápať ich ako integrálnu súčasť existujúceho kultúrneho prostredia, využívať ich regionálnu a lokálnu znakovosť vo sviatočnom i každodennom živote.  Do dielne sa zapájali deti pod vedením profesionálov - tanečných pedagógov, pričom sme vychádzali z aplikácie týchto princípov:
• zábava - využitím detských hier
• hudobná  a tanečná príprava                                                                              • teória  - poskytovanie potrebného množstva informácií o detských hrách,                o tanci, jeho druhoch a dejinách. V rozborových seminároch , ktoré nasledovali po výuke,  lektorky  upozornili aj na to, že na dnešných spoločenských podujatiach, napr. školských oslavách nie sú potrebné „importované“ cudzie zvyky, lebo naše tradície sú pre nás neporovnateľne hodnotnejšie.
Na tvorivej dielni sa zúčastnilo v Želiezovciach 130 detí , vo Veľkých Túrovciach 70 detí v doprovode pedagógov z príslušnej materskej školy a niekoľkých  rodičov.

 

 

 

 

 

 

 

Festival hudobného folklóru SPIEVANKY

Okresná postupová súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Festival hudobného folklóru SPIEVANKY sa uskutočnilo 5. mája 2012 v Dome kultúry v Mýtnych Ludanoch. Vyhlasovateľom súťaže  je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.   

                       viac tu...

 

 

 

 

 

 

 

Šaffova ostroha 2012

 

       5. apríla 2012 sa  Dom kultúry v Hronovciach rozvíril tancom. Usporiadatelia  krajskej súťažnej prehliadky sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2012, ktorými boli ROS Levice, Obec Hronovce a Nitriansky samosprávny kraj, zorganizovali krásnu súťaž s výkonmi zúčastnených na neobvykle vysokej technickej i interpretačnej úrovni. Vďaka nim mohli diváci vidieť na javisku mnohé tance, ktoré pred rokmi tancovali naši predkovia v mnohých regiónoch. Súťažná prehliadka sa koná každoročne. Napriek tomu sú vedúci súborov i jednotlivci schopní vytvoriť nové choreografie, naučiť sa novým pôvodným typom tancov a prezentovať ich. V krajskej prehliadke sa predstavili súťažiaci z folklórnej skupiny Praslica z Kozároviec, z folklórneho súboru Bokréta z Kamenína, z folklórnej skupiny Jaročan z Jarku a z detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec. Súťažilo sa v 5 kategóriách.

Odbornú porotu tvorili:
1. Mgr. Art. Agáta Krausová Art.D.,tanečná pedagogička, choreografka, vedúca tanečného odboru Súkromného tanečného konzervatória v Nitre, odborná  pracovníčka  na  Filozofickej katedre, Fakulte etnológie v Nitre

2. Mgr. Art. František Morong, tanečný dramaturg, choreograf, pedagóg, umelecký vedúci folklórneho súboru Technik, Bratislava

3. Mgr. Katarína Babčáková, etnologička, doktorandka na Katedre etnológie v Nitre,
        odborná pracovníčka pre detské folklórne súbory  Národné osvetové centrum,  Bratislava

4. Rita Furiková, učiteľka ľudového tanca, choreografka, Malý Horeš


5. Mgr. Peter Kocák, choreograf,umelecký vedúci Folklórneho súboru VRANOVČAN, hlavný organizátor  celoslovenskej súťažnej prehliadky Šaffova ostroha, predseda poroty, Vranov nad Topľou

Porota zhodnotila 12 tanečných výstupov a jednotlivým súťažiacim na rozborovom seminári navrhla možnosť ďalšej práce s cieľom skvalitnenia tanečných výstupov. 
Porota zhodnotila úroveň prehliadky ako veľmi vysokú vzhľadom k potrebe práce s lokálnym folklórnym materiálom, spracúvaním presne lokalizovaných typov tancov a schopnosti ich improvizačnej interpretácie. Do  celoštátnej súťaže sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2012, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 27. mája 2012 v Dlhom Klčove, odborná porota odporučila postupujúcich:

Kategória A Šaffov tanec / tancovanie podľa Juraja Šaffu - na základe filmového záznamu/: Bence Zsombor Juhász, strieborné pásmo, postup do celoštátnej súťaže na návrh poroty

Kategória B / voľná kategória – interpreti od 16 do 60 rokov, ktorí si do súťaže pripravili tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií nad 60 rokov, alebo tanec podľa interpretov zo „zlatého fondu" Šaffovej ostrohy/: Rebeka Németh - Bence Zsombor Juhász, zlaté pásmo, priamy postup do celoštátnej súťaže

Kategória C / tanečníci od 16 do 60 rokov (voľný výber)/: Daniel Csicsmann, zlaté pásmo, priamy postup do celoštátnej súťaže

Kategória D /  tanečníci od 12 do 16 rokov – iba zo Slovenska . Súťažiaci v roku súťaže nesmie dovŕšiť vek 16 rokov/: Gréta Marsalová -  Matiaš Boška, zlaté pásmo, priamy postup do celoštátnej súťaže

Eszter Németh – Orsolya Sára Kovátsová, zlaté pásmo, postup do celoštátnej súťaže na návrh poroty.
21 súťažiacich tanečníkov hudobne sprevádzala ĽH Gereben zo Želiezoviec, pod vedením primáša Jakuba Líšku. Na krajskej súťaži sa ako čestný hosť podujatia zúčastnil aj Štefan Kocák,  tanečný pedagóg, choreograf,  spisovateľ,  umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan, ktorý má výrazný osobný podiel na záchrane, uchovávaní a prezentácii klenotov slovenskej tradičnej ľudovej kultúry, dlhoročný hlavný organizátor Šaffovej ostrohy v Dlhom Klčove.
Všetkým účastníkom touto cestou blahoželáme za úspešné reprezentovanie nielen nášho okresu, ale aj nášho kraja. Tanečníkom z  Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec – ktorí tvoria všetkých postupujúcich, prajeme podobné úspechy aj  na celoštátnej súťaži  v Dlhom Klčove.

 

 

 

 

 

 

 

 

krajská Šaffova ostroha 2012 

 

festival hudobného folklóru - propozície 2012