Partneri portálu: 
 
 
 
Sociálna prevencia

 

 

 

SOCIÁLNA PREVENCIA V OBCIACH OKRESU LEVICE

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa v dňoch  9., 16. a 23.10. 2014 venovalo sociálnej primárnej prevencii. V obciach Bátovce, Žemberovce a Beša traja lektori súbežne pracovali so žiakmi jednotlivých ročníkov na rôzne témy.
Preventista Okresného riaditeľstva PZ v Leviciach kpt. Ing. Peter Polák s deťmi prvého stupňa podrobne rozobral problematiku bezpečnosti na cestách a so žiakmi vyšších ročníkov prebral možné príčiny a následky šikany. Tým sa Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach pripojilo k aktivitám Regionálneho osvetového strediska v Leviciach.
V rovnakom čase sa žiakom prvého stupňa venovala lektorka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Ing. Miriam Frajtová. Interaktívnou formou oboznamovala žiakov so spôsobmi verbálnej a neverbálnej komunikácie a efektívnym riešením konfliktov v našom živote. Žiaci boli zapájaní do konkrétnych situácií, prostredníctvom ktorých získavali nové informácie a zručnosti, ktoré môžu využiť v praxi.
K aktivitám Regionálneho osvetového strediska v Leviciach sa pravidelne pripája aj ÚS SČK v Leviciach, ktorý odbornými lektormi pokrýva na základných školách tému prvej pomoci a prevencie HIV.

 

 

 

 

Preventívne aktivity 2014

1.       Verbálna a neverbálna komunikácia – spôsoby komunikácie , využitie v praxi pri riešení konkrétnych situácií – spoznávanie rozdielov v jednotlivých komunikáciách, aktivity na neverbálnu komunikáciu, simulácie neverbálnej komunikácie, hry na posilnenie verbálnych a neverbálnych zručností.

 

2.       Asertívne správanie – asertivita v našom správaní, nácvik situácií pre využitie asertivity –porovnávanie pasívneho, agresívneho, manipulatívneho  správania v konfliktoch, asertívne správanie v konflikte, spoznanie asertívnych pravidiel, nácvik asertívnych zručností na modelových situáciách

 

3.       Konflikty – spôsoby riešenia, nácvik konkrétnych situácií pri riešení konfliktov- spoznanie konfliktu, štádií konfliktu, spôsoby , ktoré konflikt neriešia, nácvik optimálneho riešenia konfliktov na simulačných cvičeniach

Témy sú zamerané na prax, využívame formu aktivít pre žiakov, simulácií, hranie rolí.

V mesiacoch január – jún 2014 realizujeme tieto aktivity pre žiakov základných škôl v nasledovných obciach a mestách: Podlužany, Levice, Rybník, Kalná nad Hronom. Lektorkou podujatí je Mgr. Miriam Frajtová.

 

 

 

fotografie k podujatiam