Partneri portálu: 
 
 
 
Multimediálna tvorba

 

 

OTVORME OČI, VEĎ JE SA NA ČO DÍVAŤ

     Pre levické stredné školy zorganizovalo ROS v Leviciach v v spolupráci s koordinátormi primárnej prevencie stredných  škôl  multimediálnu  súťaž Otvorme oči, veď je sa na čo dívať.

     Cieľom primárnej prevencie je upevňovať u študentov pozitívne návyky, učiť ich správne využívať svoj voľný čas, hovoriť o škodlivosti drog na náš organizmus. Dnešný človek žije v neustálom zmätku a uponáhľanosti a častokrát si nenájde čas, aby sa zamyslel nad svojím životným štýlom a odstránil nahromadené konflikty. Mnohí, a stále čoraz mladší ľudia, sa takto stávajú zaslepenými obeťami terajšieho konzumného životného štýlu, ktorý ich láka kráčať cestou menšieho odporu a tak nezriedka siahajú po cigaretách, alkohole, liekoch, či dokonca po tvrdej droge. Dôsledkom tohto spôsobu života však neraz býva krutá skutočnosť. Droga sa stala realitou našej súčasnosti a považuje sa za závažný problém takmer vo všetkých krajinách sveta. Najčastejší dôvod, prečo niektorí jedinci siahajú po droge je na prvom mieste u mladých zvedavosť. Chcú skúsiť čo to s nimi urobí. Je to túžba prežiť niečo mimoriadne, neobyčajné. Hľadá sa dobrodružstvo a vzrušenie. Inokedy je to vyvolanie lepšej nálady, únik z nudy, únik z nepríjemných situácií, z tvrdej reality, alebo je to snaha upozorniť na seba, vyvolať protest proti autoritám. Užívanie drog prináša nedohľadné škody na organizmus po každej  stránke.

     56 levických študentov - autorov vyjadrilo  prostredníctvom výtvarnej výpovede  svoj postoj k drogám a k závislosti. Zapojili sa do súťaže, kde bola vyhlásená téma: Zdravý životný štýl bez drog , môj názor na život. Súťažilo sa v troch kategóriách v oblasti výtvarnej tvorby, fotografie a filmovej tvorby.  Na slávnostnej vernisáži  za účasti ocenených autorov a ďalších významných hostí  boli  odbornou porotou/ G. Kosmály, fotograf a R. Aradský, výtvarník/     vyhlásené nasledovné  výsledky:  Diplom s vecnou cenou vo výtvarnej tvorbe získali:  Mária Krajčovičová, SOŠ L. Bielika, v kategórii fotografia bol ocenený Adam Záhorský z Gymnázia A. Vrábla  a Veronika Búriová zo SOŠ L. Bielika, filmovú tvorbu zastupovali a ocenenie získali študenti z gymnázia:  Zuzana Valachová, Michaela Prišťáková, Veronika Šípošová  a Lívia Mikulášová.

Čestné uznania si odniesli: Martina Fúriková SOŠ L. Bielika, Miriam Rajčanová z PaSA v Leviciach, Kristína Korčeková, Martin Majzlík, Beáta Harmadyová, Erika Stracová,a Veronika Kuťková z Gymnázia A.Vrábla .

     Do súťaže sa zapojilo 5 stredných škôl v Leviciach:  Gymázium A. Vrábla, Obchodná akadémia, Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná odborná škola L. Bielika a Stredné odborné učilište pod amfiteátrom.

Výstava je putovná, najbližšie sa s ňou predstavíme v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

      V Dome Matice slovenskej v Leviciach je možné uskutočniť návštevu  do 13. 3. 2009, v pracovných dňoch od 10. 00 do 16. 00 hod.

mk

 

Fotogaléria k vernisáži

Tlačová správa k podujatiu

 


  

 

 

 

 

Putovná výstava  v Nitre:              OTVORME OČI, VEĎ JE SA NA ČO DÍVAŤ 

     Pre 44 účastníkov putovnej výstavy  OTVORME OČI, VEĎ JE SA NA ČO DÍVAŤ , zorganizovalo 24.4.2009 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach autobus, ktorý nás odviezol do Nitry. Tam v Krajskom osvetovom stredisku sme otvárali putovnú výstavu multimediálnej súťaže, ktorej hlavnou témou bol:  zdravý životný štýl bez drog, môj názor na život.  Cieľom súťaže bolo zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy / alkohol, tabak, lieky.../ a nelegálne drogy.    

      S levickými študentmi  stredných škôl – účastníkmi súťaže  boli pre nitrianske stredné a základné školy zorganizované 2 otvorenia. Prvého sa ujala  Mgr. Mária Maková z Gymnázia A. Vrábla v Leviciach so svojimi študentmi a druhé otvorenie mala na starosti Ing. Miriam Frajtová, zo Strednej odbornej školy pod amfiteátrom v Leviciach. S radosťou a  nadšením  sa zapojili aj návštevníci a na názorných ukážkach vystavených diel  mladí ľudia vyjadrili svoj  negatívny postoj k drogám a k závislostiam  všeobecne.  

Úspešný deň plný zážitkov a vyjadrení svojho   pozitívneho prístupu k životu dovŕšili všetci účastníci spoločnou fotografiou.