Partneri portálu: 
 
 
 
Fotografický workshop

 

 

 

bližšie info a prihláška  

 

 

 

 

 

Metamorfózy - premeny, či pretvorenie

 

!!! VIDEO Z WORKSHOPU !!!

 

V Ipeľskom Sokolci bol koncom augusta Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach zorganizovaný trojdňový, medzinárodný Letný fotografický workshop, s ústrednou témou Metamorfózy. Viedli ho dvaja skúsení fotografi – lektori, Petra Cepková ( Metamorfózy krajiny) a Gabriel Kosmály ( Metamorfózy tela).
  „Tohtoročný fotografický workshop s názvom Metamorfózy krajiny  bol špecifický svojim podnázvom "Hommage á Josef Sudek". Práve pocta tejto osobnosti českej i svetovej fotografie mala účastníkom workshopu umožniť pozrieť sa na fotografiu krajiny iným a netradičným spôsobom.
    Inšpiráciu mohli účastníci načerpať v úvode a to v obrazovej prezentácii, predstavujúcej vývoj krajinárskej fotografie od jej vzniku v 19.storočí, cez jednotlivé vývojové etapy tohto fotografického žánru v 20. storočí, až po jej konceptuálnu, postmodernú, manipulovanú a súčasnú podobu a formu. Ale hlavným cieľom bola predovšetkým analýza tvorby “básnika Prahy” Josefa Sudka, ktorého prínos je podľa mňa rovnako dôležitý ako tvorba Eugéna Atgeta pre Paríž.
   

 

 

 

 

 

 Práve spôsob vnímania reality Josefom Sudkom najviac ovplyvnil samotnú realizáciu našej témy. Inšpirovali sme sa jeho fotografickou sériou pohľadov do záhrady cez zarosené a zahmlené okno s názvom “Moje kouzelná zahrádka”.
    Realizácii fotografií predchádzala pomerne prácna príprava fólií, na ktoré sme vytvárali rôzne maľby a štruktúry, dokonca sme využívali aj deštrukciu povrchu, aby sme sa vlastným a svojským spôsobom priblížili metafore Sudkovej tvorby. Následne sme fólie umiestňovali v krajine pred objektív, čím vznikli zaujímavé a veľmi subjektívne diela. Práca s fóliou (ako akousi membránou) a hĺbka ostrosti nám umožnila zotrieť pomyselnú hranicu medzi vnútorným a vonkajším svetom.
   Každý z účastníkov si takto modifikovanú krajinu, či jej detail, prisvojil po svojom, čím vznikli naozaj rôznorodé pohľady, niekedy viac konkrétne, niekedy impresionistické, či konceptuálne alebo abstraktne subjektívne.
   Ďalším krokom bola selekcia nafotografovaného materiálu a úprava fotografii v postprocese (avšak iba minimálna), na záver prezentácia a vyhodnotenie.
   Z môjho pohľadu takto zameraný workshop účastníkov nielen prekvapil ojedinelosťou použitých výtvarných a fotografických techník a ich kombináciou, ale predovšetkým umožnil nahliadať na žáner krajinárskej fotografie úplne inak. Diela, ktoré účastníci workshopu vytvorili, si myslím, že predovšetkým prekonali aj ich vlastné očakávania , ale hlavne nás všetkých utvrdili v tom, že fotografia je čarovné a nevyčerpateľné médium.“ Petra Cepková, lektorka témy Metamorfózy krajiny

 

 

 

 

 

„Koncepcia workshopu bola zameraná na estetické a výtvarné vnímanie ľudského tela ako umeleckého artefaktu. Respondenti si mohli vybrať zo zadaní, ktoré lektor pripravil formou prezentácie a vytlačenými inšpiračnými vzormi. Obsahovali netradičné motívy: premietanie vopred vybratých obrázkov na telo, použitie zrkadla ako priestorovej citácie, deformácie pomocou zrkadliacej plochy, inscenácia v danom prostredí a pohybové štúdie. Ako aj názov Metamorfózy tela, napovedá, obmeny a stvárnenia sme sa snažili podriadiť výtvarnému obsahu, aj na úkor formy. Imaginácie, ktoré vznikli a na záver boli prezentované, vypovedali o tom, že účastníci pochopili zámer lektora: vytvoriť obrazce, ktoré sú neopakovateľné, originálne a emočne ladené.
Našim zámerom nebolo, aby na workshope vznikli hotové výstavné fotografie, ale aby témy a cvičenia slúžili ako inšpirácie do ďalšej tvorivej práce. Ďalším cieľom workshopu bolo vyvrátiť zaužívané popisné, niekedy až erotizujúce klišé- pohľady na akt, (ktoré často vídame na amatérskych výstavách) a snažiť sa o úprimnú a invenčnú výpoveď. Koncepcia workshopu bola zameraná na estetické a výtvarné vnímanie ľudského tela ako umeleckého artefaktu.“ Gabriel Kosmály, fotograf, lektor témy Metamorfózy tela
 Podujatie bolo ukončené hodnotiacim seminárom, kde lektori vyhodnotili vzniknuté fotografie, určili a odovzdali ceny pre tri najlepšie fotografie. Samotnými účastníkmi, z ktorých sme privítali niektorých aj  zo zahraničia, bol workshop hodnotený veľmi kladne, vyslovili prísľub, že si nami organizované podujatia radi zopakujú.

 

fotogaléria k workshopu 

 

 

 

 

 

 

 

Zimný fotografický workshop
 

Charakteristická „vôňa“ vývojky a ustaľovača sa miešala s dymom z krbu na Zimnom fotografickom workshope. Ale amatérski fotografi, ktorí sa stretli na Počúvadle, to nevnímali negatívne, pretože prevládalo veľké pracovné nasadenie a ich záujem a láska k fotografii.

 

Dvadsiatka nadšencov sa stretla na vysoko odbornom podujatí, ktoré pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach / ROS/. Lektori, s ktorými spolupracuje ROS, vytvárajú možnosti  vzájomnej inšpirácie, konfrontácie pre všetkých záujemcov o tento druh umeleckej tvorby, vedú k rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby, alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých fotografických diel.

 

Na workshope boli ponúknuté dve témy, z ktorých si mohli amatérski fotografi vybrať podľa svojho zamerania. Jedna skupina, kde lektorom bol Gabriel Kosmály,  sa prihlásila na čiernobiely fotografický proces. Bola zariadená „tmavá komora“ so všetkým, čo je potrebné k spracovaniu klasickej analógovej čiernobielej fotografie. Účastníci prešli zaužívaným procesom výroby – nafotenie čiernobieleho kinofilmu,  samozrejme, prihlásení sú už pokročilí fotografi, preto bola téma vymedzená, nasledovalo vyvolávanie kinofilmov, ich ustaľovanie, sušenie a mohlo sa prikročiť k samotnému vyvolávaniu fotografií.   Vznikli zaujímavé fotky, ktoré boli v závere workshopu vyhodnotené veľmi uspokojivo, lektor upriamil  pozornosť na ich hodnoty, umeleckú a technickú úroveň.  Improvizovaná výstava v závere podujatia poslúžila ako verejná prezentácia amatérskej fotografickej tvorby.

 

Druhá skupina pod lektorovaním Jozefa Sedláka, pedagóga,  fotografa - konceptualistu, si vybrala „Portrét netradične“. Na základe prezentácie rôznych svetových fotografov bola priblížená a vysvetlená téma, všetkých najviac zaujali netradičné fotografie  Guya Bourdina.  Boli veľmi inšpiratívne a tak sa naši fotografi posnažili - hľadali vhodné námety, priestor, rekvizity a tak isto ako v prvej skupine, mohli sa popýšiť peknými výsledkami.

 

Takéto podujatie napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie i technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, vytvára priestor na porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne, umožňuje rozvoj talentu i technických daností účastníkov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času.

 

 

 

 

fotografie zo zimného workshopu si môžete pozrieť tu.