Partneri portálu: 
 
 
 
Svet je pre všetkých

 

 

 

SVET JE PRE VŠETKÝCH

 

          – výchovno–vzdelávací environmentálne zameraný projekt mimovládnej organizácie Sloboda zvierat, ktorý predstavuje výchovu detí predškolského veku k humánnemu prístupu ku zvieratám. Radí učiteľom, ako jednoducho začleniť problematiku vzťahu človeka a zvierat, správania zvierat a ich ochrany do výchovného procesu.
Projekt nadväzuje, rozširuje a dopĺňa Program výchovy a vzdelávania v materských školách. Využíva moderné pedagogické prístupy, ktoré podnecujú deti k samostatnému mysleniu, prejaveniu vlastných názorov, ponúka im možnosť vidieť veci v súvislostiach a vcítiť sa do pozície zvierat.
         Hlavnou úlohou projektu je oboznámiť deti so zvieratami, ich potrebami, správaním, s prirodzeným prostredím, v ktorom žijú a následne formovať pozitívny a zodpovedný vzťah k nim už v čo najskoršom veku. Projekt je schválený Ministerstvom školstva SR.

Program sa skladá zo 7 tém, ktoré na seba nadväzujú. Je určený pre deti MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ. Stretnutia vedie vyškolená lektorka, pričom každá téma trvá jednu vyučovaciu hodinu.


 

 

 

 

Anotácie tém

1. téma: Život v praveku
• zoznámenie sa s programom environmentálnej výchovy
• hravé spoznávanie jednotlivých vývojových etáp vzniku života na Zemi
• zmeny vzťahov človeka a zvierat z hľadiska času
• dramatizácia, riadená relaxácia, pohybové hry
• pomôcky: bábky živočíchov, kulisy, zvuky mora, obrázky a odliatky živočíchov, pracovné listy

 

2. téma: Zvieratá v lese
• zoznámenie sa s lesnými zvieratami
• vysvetlenie prirodzenej rovnováhy v prírode
• potravinový reťazec
• scénka lesného škriatka
• hra: prispôsobíš sa?
• Skladačka – potravinový reťazec
• pomôcky: bábka lesníčka, kulisy, zvuky lesa, zvieracie puzzle, obrázky zvierat, skladacia pyramída, pracovné listy

 

3. téma: Zvieratá v jazierku
• pohybovo – diskusná hra spojená s divadielkom
• objasnenie dôsledkov nezodpovedného správania sa v prírode
• nebezpečenstvo odpadu
• dramatizácia, súťaženie v skupinách – Čo je správne?
• pomôcky: kulisy jazierka, zvuky močarín, obrázky zvierat, rôzne druhy odpadkov, sady kariet, pracovné listy


4. téma: Aj zvieratá majú svoje potreby
• oboznámenie sa detí s dennými potrebami človeka a zvieraťa a z toho vyplývajúcou zodpovednosťou
• videofilm – Zvieratá a my
• hra s kartičkami – nájdi dvojice
• príbeh o psovi Bertovi
• pomôcky: videofilm, sada kariet – potreby psa a chlapca, výbava pre psa, pracovné listy

 

5. téma: Život hospodárskych zvierat
• videofilm a simulačná hra o životných podmienkach zvierat vo veľkochovoch a na gazdovstvách
• základné informácie o hospodárskych zvieratách – o ich potrebách
• o zvieracích rodinkách
• sluchová hra – zvuky zvierat
• pomôcky: videofilm, fotografie zvierat, zvieracie pexeso, zvuky zvierat – audiokazeta, pracovné listy

 

6. téma: Cirkus nie je smiešny pre zvieratá
• zoznámenie sa s prirodzeným domovom divožijúcich zvierat
• pohybovo – dramatické hry
• príbeh o sloníkovi Diegovi
• simulačná hra o živote zvierat v cirkuse
• pomôcky: audiokazeta – zvuky džungle, masky zvierat, obrázky zvierat, pracovné listy

 

7. téma: Ochrana zvierat
• informácie o útulkoch pre zvieratá a ich význame
• fotografie a materiály z útulku pre zvieratá v Bratislave
• zhrnutie programu
• rozdanie diplomov malých ochrancov zvierat
• pomôcky: fotografie, diplomy, pracovné listy.


Vyškolený lektor podáva deťom informácie hrovou formou, využíva zážitkové učenie, bohatý obrazový materiál, názorné pomôcky, kulisy a rekvizity, dramatické spracovanie témy. Na Vami vybranú tému zorganizujeme workshop pre žiakov, učiteľov priamo vo Vašej obci, materskej alebo základnej škole.

 

Ponúkame Vám aj organizačnú a metodickú pomoc pri tvorbe programov pri rôznych príležitostiach v materskej škole, základnej škole, obci, meste...

 

Kontakt v prípade vášho záujmu:
Ing. Helena Longauerová, metodička pre vzdelávanie
Mobil: 0918 949 539
E-mail:
h.longauerova@gmail.com
www.roslevice.sk/vzdelávanie

 

fotogaléria 

 

Enviroworkshopy

 

Organizovaním enviroworkshopov sa Regionálne osvetové stredisko v Leviciach venuje v rámci ochrany a tvorby životného prostredia tým najmenším, deťom predškolského a mladšieho školského veku.
Materské a základné školy v okrese Levice reagujú na našu stálu ponuku uverejnenú v sekcii vzdelávanie na našej webovej stránke (http://www.roslevice.sk/), prekonzultujú s metodičkou výber témy, potrebné technické vybavenie workshopu, dohodnú si termín stretnutia a podujatie sa môže zrealizovať.
V roku 2011 sme sa stretli s deťmi z Materskej školy Málaš, kde sme deťom objasnili okolnosti vzniku a vývoja života na Zemi, a tiež počiatku vzťahu človeka a zvierat. So žiakmi prvého stupňa Základnej školy v Tekovských Lužanoch sme diskutovali o humánnom prístupe k hospodárskym zvieratám, o ich potrebách, základných životných prejavoch. Pre Základnú školu na ul. Pri Podlužianke v Leviciach sme pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovali workshop na tému význam a ochrana vody. Žiaci si mohli pozrieť zaujímavý film o pitnej vode, zahrať sa a pracovať s pracovným listom.
Jednotlivé workshopy prebiehajú podobne, mení sa len téma. Vždy na úvod sú detičky motivované krátkym divadielkom, nasleduje práca s obrazovým materiálom, zážitkové pohybové hry a nakoniec práca s pracovným listom. Poväčšine je workshop doplnený aj audio a videoprojekciou.


 

 

 

Deti reagujú na počuté a videné so záujmom a prevažne pozitívne. Veď blízky vzťah k zvieratkám a prírode je pre malé deti ešte prirodzený. Práve na túto skutočnosť chceme našimi environmentálne zameranými aktivitami nadviazať a už od útleho veku v nich túto prirodzenosť podporovať a rozvíjať. Pracovať v atmosfére úsmevných detských postrehov, názorov  a detskej  spontánnosti je aj pre nás obohacujúce a napĺňajúce. Tešíme sa preto na ďalšiu spoluprácu so školami a škôlkami v našom okrese.

 

 

Týždeň v múzeu

 

Na požiadanie Tekovského múzea v Leviciach, ako hlavného organizátora podujatia Týždeň v múzeu, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo dňa 19.5. 2011 enviroworkshop pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Pri jeho realizácii spolupracovali študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, odboru animátor kultúry. Deťom zahrali divadielko o význame stromov pre človeka a na pripravených stanovištiach sprevádzali deti pri experimentovaním so špeciálnym didaktickým materiálom, hovorili s nimi o potravinových reťazcoch a rovnováhe v prírode, zahrali pohybové hry.

 

 

 

Víla Travertínka

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa v oblasti vzdelávania venuje aj environmentálnej výchove najmenších. Po úspešnom projekte Ozajstný poklad, ktorý sme zrealizovali vlani v Hontianskej Vrbici a bol zameraný na význam a ochranu stromov, sa nám aj tento rok podarilo získať finančné prostriedky, tentoraz na realizáciu projektu o význame, ochrane a liečivej sile vody. Spoločnou črtou týchto projektov je, že vyzdvihujú lokálne špecifikum vybranej obce v okrese Levice – miestnu prírodnú hodnotu, informujú o nej obyvateľov a motivujú ich k jej spoločnej ochrane. Už druhý rok sa tešíme finančnej podpore Nadačného fondu Slovak telekom, a.s. Nadácie Pontis.
V dňoch 28. – 29.6. 2011, v čase od 9.00 – 12.00, sme v obci Santovka zrealizovali projekt Víla Travertínka, ktorý bol zameraný na význam a ochranu nielen minerálnej vody, ale vody ako takej. Pre deti z miestnej materskej a základnej školy sme pripravili pestrý program, ktorý im zážitkovou formou odovzdal  informácie o vzniku vody na Zemi, o jej význame pre náš život, o jej liečivých účinkoch a hlavne o možnostiach jej ochrany. Na príprave programu a jeho realizácii sa podieľali študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, odboru animátor kultúry, ktorí v Regionálnom osvetovom stredisku už druhý rok realizovali svoju odbornú prax.

Sprievodcami  detí po jednotlivých pripravených stanovištiach programu boli miestni seniori – dobrovoľníci z miestneho Zariadenia pre seniorov v domove dôchodcov Santovka a Klubu seniorov.

 

 

Po zhliadnutí divadielka o vodnej víle a putovaní vodných kvapiek, ktoré zúčastneným zahrali študenti, sa deti po skupinkách vybrali na stanovištia, kde s pomocou študentov, dôchodcov a odbornej lektorky filtrovali znečistený vodu z rieky, nanovo vytvárali meandre zregulovaného toku, čistili odpadkami zasypaný vodný prameň a podľa liečivých účinkov priradzovali minerálne vody k jednotlivým orgánom človeka. Na každom stanovišti deti primeranou formou získavali informácie o možných negatívnych dopadoch ľudskej činnosti na vodné zdroje, ale tiež zručnosti, ako tieto dopady eliminovať. Záverom deti objavili živú vodu – minerálnu vodu Santovská, z ktorej sa všetci napili a spoločne ju odniesli aj vodnej víle.

 


 

V tvorivých dielňach deti a seniori pod vedením odbornej lektorky vytvorili symbol  podujatia – veľkú vodnú kvapku navlečenú z korálok.  Všetky zúčastnené deti obdržali  hodnotné odmeny – knihy s tematikou skúmania a ochrany prírody a životného prostredia.
Podujatie podporili Obec Santovka, Santovka wellness, Aqua mineral, s.r.o., závod Santovka.
Do budúcna sa tešíme na spoluprácu s ďalšími obcami levického okresu pri ochrane ich prírodných hodnôt.

 

 

fotogaléria

 

napísali o nás

 

ČISTÁ HLAVA – ČISTÁ ZEM

Rok 2011 sa v európskom meradle nesie v duchu podpory dobrovoľníctva. So zámerom podporiť dobrovoľné aktivity žiakov zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v spolupráci so Strednou odbornou školou, Pod Amfiteátrom 6 v Leviciach pravidelné stretnutia so stredoškolákmi. Obsahom stretnutí bolo premietnutie filmu s environmentálnou tematikou, ktoré malo byť motiváciou k premýšľaniu, a tiež k dobrovoľnej aktivite priamo v teréne.

 

Žiakom rôznych ročníkov sme premietli dokumentárny film Home, režiséra Yanna Arthusa Bertranda, ktorý sa venuje rovnováhe na Zemi, globálnemu otepľovaniu, rabovaniu nerastného bohatstva, sociálnym problémom obyvateľov, nadmernej spotrebe a ďalším, aj pozitívnym témam. Dokument je zostrihaný z nádherných záberov našej planéty, natočených v 50tich krajinách celého sveta. Hlavnou témou diskusie bola skutočnosť, že naša Zem je závislá na rovnováhe, v ktorej každá bytosť hrá svoju rolu. A život každého

tvora je možný, len vďaka existencii tvora iného.

 

 

Ďalším premietaným filmom bol Bhutan – Hľadanie šťastia, režiséra Pavla Barabáša. Študenti sa preniesli do krajiny bez televízie a reklám, života v súlade s prírodou, kde hrubé domáce šťastie je dôležitejšie ako hrubý domáci produkt. Budhistické učenie vraví, že šťastie vychádza priamo z človeka. „Nachádza sa v mysli. Ak toto človek pochopí, nájde šťastie ako jednotlivec, ako národ, alebo celá populácia,“ prezradil o svojej viere Tshennyi Gopon, budhistický mních v kláštore Gaza. V diskusii o filme sme sa zamýšľali nad slobodnou voľbou každého človeka byť šťastný. Hovorili sme o súvislostiach čistoty našich myšlienok s čistotou nášho okolia. Názov podujatia Čistá hlava – čistá zem nie je náhodný..

 


 

 

Na dobrovoľnú aktivitu v teréne sme mali hneď dve oficiálne príležitosti. Jednou z nich bol Deň Zeme, v spojení s ktorým Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo celonárodnú akciu „Vyčistime si Slovensko“ a subjektom do nej prihláseným zaslalo pracovné pomôcky – hygienické rukavice a vrecia. V rámci tejto akcie študenti pod vedením pani učiteľky Mgr. Mirky Frajtovej vyčistili okolie svojej školy. Druhou príležitosťou preniesť teóriu do praxe bol Svetový deň životného prostredia, kedy Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v spolupráci s Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach a Mestom Levice zorganizovalo podujatie „Je len jedna Zem“. Pracovníci spomenutých organizácií a študenti Strednej odbornej školy, Pod Amfiteátrom 6 v Leviciach vyčistili okolie levických rybníkov a Mochovskú ulicu. Organizátori veria, že podobné podujatia by sa v našom meste mohli stať pravidelnosťou.

 

napísali o nás

 

infokanál:

 

http://www.levickatelevizia.sk/prispevky/TV-Archiv-Jun-2011/album/slides/1006-Je-len-jedna-Zem.html