Partneri portálu: 
 
 
 
Divadlo dospelých a divadlo mladých

 

 

 

 

 

Hodnotenie prehliadky Na scénu 2015
Krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho samosprávneho kraja Na scénu 2015 sa zúčastnilo 5 divadelných súborov so šiestimi inscenáciami. Oproti minulým rokom teda zaznamenávame istý pokles produkcie, resp. prihlásených inscenácií, na druhej strane sme sa však veľmi potešiteľne stretli s novými súbormi, ktoré len začínajú tvoriť, alebo sa zapájať do činností aj v rámci amatérskych prehliadok. Pozitívne bolo zistenie, že išlo o veľmi talentovaných mladých tvorcov, s perspektívou do budúcna a že priniesli inscenácie, ktoré sa nespoliehali na osvedčené tituly či divadelné postupy. Ich devízou bol poctivý prístup k divadelnému remeslu, podporený značnou dávkou hravosti a zmyslom pre tímovú tvorbu, neraz aj s prekvapivo disponovanými režijným a hereckým potenciálom. Prehliadka priniesla inscenácie, v ktorých sa už tvorcovia vyvarovávajú základných chýb, ak majú k dispozícii v základnej štruktúre fungujúci text či divadelný scenár.
V pestrej, hoci redukovanej, dramaturgickej skladbe prehliadky sme sa  stretli s pokusmi o inscenovanie absurdnej drámy s prvkami existencializmu, ale aj symbolizmu (Slúžky Jeana Geneta Divadla mladých Na Počkanie z Tlmáč), in-yer-face s prvkami drsnej poetiky a verbalizovaného  hnusu (Vyrypajevov Júl Štúdia SKD z Topoľčian), hravé dramatizácie epických textov, doplnené o vlastné epizódy priniesli DS EFTROJKA, DS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Štúdio SKDK Topoľčany (dramatizácia Irvingovej poviedky Sloboda medveďom a dramatizácia s dopísanými autorskými pasážami novely G.G. Garcíu Márqueza Sto rokov samoty ako aj Cesta okolo sveta za 80 dní J. Verna). Žánrovú paletu dopĺňala autorská situačná komédia z pera Lucie Mihálovej-Šuľovej Dáma v jahodovom klobúku.
Tematicky sa prevažne mladí tvorcovia sústredili na témy slobody a zodpovednosti, kolobehu radosti – smútku – samoty, ironicky nahliadanej lásky či spoločenského postavenia. Príznačné bolo striedanie realít na javisku, pohrávanie sa so scudzovacím efektom, vlastné komentovanie predlohy, zosúčastnenie pridaním ironického komentára. Dôraz bol pri inscenovaní kladený na spontánnu tvorivosť, hereckú súhru, podriadenie herectva dramaturgicko-režijnej koncepcii, i keď, ako sa opäť potvrdilo, najväčšie nedostatky pri inscenáciách vykazovala práve práca dramaturga.
Málo ktorý súbor prišiel okrem vtipnej nadsázky ako prejavu súčasného mladého človeka aj s hlbšou interpretáciou zvolenej témy, ktorá by zároveň vykazovala črty ich aktuálneho postoja ku svetu či človeku v ňom. Takáto interpretácia či koncepcia je predsa uplatniteľná pri každom žánri, nielen pri vážne ladených hrách. Tvorcovia sa viac sústredili na zvládnutie divadelnej javiskovej abecedy, než na reflexiu témy – tj. Zaujatie vlastného postoja k téme či aspoň sprostredkovanie prostredníctvom inscenácie aj vlastného názoru.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky patril rečový prejav hercov na javisku, oslabené motivácie postáv, niekedy nedostatočne ozrejmená štruktúra deja. Tam, kde mohla na javisko vstúpiť hravosť a vlastná postupne fixovaná tvorba (zväčša sprevádzaná ironickým tónom či parodizáciou) boli inscenácie najpresvedčivejšie, no na druhej strane zas najmenej koncepčne domyslené.
Vo výsledku možno teda konštatovať, že sa tohto roku v rámci prehliadky Na scénu nezrodili nijaké prekvapujúce, originálne či experimentátorské pokusy. Videli sme kus poctivej divadelnej práce, ale aj osvedčenej konvencie. Trochu zarážajúci je príklon k zábave pre zábavu (napr. Dáma v ružovom klobúku), no aj takú funkciu môže mať súčasné amatérske divadlo. Nevytratil sa však duch ansámblovosti a hravej vynachádzavosti, ktorá by azda mala byť pre amatérske divadlo mladých samozrejmosťou, no skúsenosti z prehliadok nás utvrdili v zistení, že tomu tak nie je. Preto treba oceniť obzvlášť náročnosť inscenačného tvaru či žánru, ktorého sa mladí divadelníci zhostili s veľkým nasadením a disciplinovanosťou, no predovšetkým s ohľadom na diváka. Bolo to evidentné najmä pri inscenácii Cesty okolo sveta za 80 dní, ktorá bola mizanscenicky komplikovanou, v rýchlom tempe plynúcou, na jazyk a reč náročnou a predsa vtipom a hereckou ľahkosťou oplývajúcou hrou na javisku. Ďalej treba oceniť aj Sto rokov samoty ako hravú fixovanú improvizáciu, veľmi umne spojenú s Garcíovým textom, ale aj pohľadom súčasníka na tému kolobehu života a jeho bizarností, ktorý nebol v ich interpretácii platný len ako sprievodca dejinami Latinskej Ameriky. Do tretice treba oceniť vysokú profesionalitu, s akou bola zvládnutá inscenácia monodrámy Júl, dávajúca priestor skrz naskrz modernému prístupu k divadlu, poučenému tradičnými postupmi.
Výborne zorganizovaná prehliadka poskytla dostatočný priestor na vzájomný dialóg o vlastnej i cudzej divadelnej tvorbe, priestor na podrobné analyticko-kritické hodnotenia  štyroch členov odbornej poroty, ktoré boli otvoreným fórom pre všetkých účastníkov. Dodržiavanie dobre odhadnutého časového harmonogramu (až na jednu výnimku), výborné technické zabezpečenie a ochota technikov vychádzať účinkujúcim v ústrety, starostlivosť  a záujem o jednotlivé súbory, možnosť ich účasti na celej prehliadke, plynulé priebežné informovanie zo strany organizátorov, dobré propagačné a tlačené informačné materiály  eliminovali aj  možné problémy na minimum. 
Elena Knopová
(predsedníčka poroty)
 

 

 

NA SCÉNUkrajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

 ( v rámci 93. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov – Scénická žatva 2015.

Krajskej postupovej súťaže a prehliadky Na scénu sa dňa 24.apríla 2015 zúčastnilo päť divadelných súborov so šiestimi inscenáciami. Oproti minulým rokom sme zaznamenali istý pokles produkcie, resp. prihlásených inscenácií, na druhej strane sme sa však s potešením stretli s novými súbormi, ktoré len začínajú tvoriť, alebo sa zapájať do činností aj v rámci amatérskych prehliadok. Pozitívne bolo zistenie, že ide o veľmi talentovaných mladých tvorcov, s perspektívou do budúcna a že priniesli inscenácie, ktoré sa nespoliehali na osvedčené tituly či divadelné postupy. Ich devízou bol poctivý prístup k divadelnému remeslu, podporený značnou dávkou hravosti a zmysel pre tímovú tvorbu, neraz aj s prekvapivo disponovaným režijným a hereckým potenciálom. Prehliadka priniesla inscenácie, v ktorých sa už tvorcovia snažia vyvarovať základných chýb, ak majú k dispozícii v základnej štruktúre fungujúci text či divadelný scenár.
V pestrej, hoci redukovanej dramaturgickej skladbe prehliadky sme sa stretli s pokusmi o inscenovanie absurdnej drámy s prvkami existencionalizmu, ale aj symbolizmu ( Slúžky Jeana Geneta Divadla mladých NaPočkanie z Tlmáč ), in – yer – face s prvkami drsnej poetiky a verbalizovaného hnusu ( Vyrypajevov Júl Štúdia SKDK z Topoľčian ), hravé dramatizácie epických textov. Doplnené o vlastné epizódy priniesli DS EFTROJKA a DS SLÚCHADLO pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Štúdio SKDK Topoľčany ( dramatizácia Irvingovej poviedky Sloboda medveďom a dramatizácia s dopísanými autorskými pasážami novely G.G.Garciu Márqueza Sto rokov samoty ako aj Cesta okolo sveta za 80 dní J. Verna ).
Tématicky sa mladí tvorcovia sústredili prevažne na témy slobody a zodpovednosti, kolobehu radosti, smútku, samoty, ironicky nahliadanej lásky či spoločenského postavenia. Príznačné bolo striedanie realít na javisku, pohrávanie sa so scudzovacím efektom, vlastné komentovanie predlohy, zosúčastnenie pridaním ironického komentára. Dôraz bol pri inscenovaní kladený na spontánnu tvorivosť, hereckú súhru, podriadenie herectva dramaturgicko – režijnej koncepcii, i keď, ako sa opäť potvrdilo, najväčšie nedostatky pri inscenáciách vykazovala práve práca dramaturga.
Vo výsledku možno konštatovať, že sa tohto roku v rámci prehliadky Na scénu nezrodili nijaké prekvapujúce, originálne či experimentátorské pokusy. Videli sme kus poctivej divadelnej práce, ale aj osvedčenej konvencie. Trochu zarážajúci je príklon k zábave pre zábavu ( Dáma v jahodovom klobúku ), no aj takú funkciu môže mať súčasné amatérske divadlo. Nevytratil sa však duch ansámblovosti a hravej vynachádzavosti, ktorá by azda mala byť pre amatérske divadlo mladých samozrejmosťou. Porota ocenila obzvlášť náročnosť  inscenačného tvaru či žánru, ktorého sa mladí divadelníci zhostili s veľkým nasadením a disciplinovanosťou, no predovšetkým s ohľadom na diváka. Bolo to evidentné najmä pri inscenácii Cesta okolo sveta za 80 dní, ktorá bola mizanscenicky komplikovanou, v rýchlom tempe plynúcou, na jazyk a reč náročnou a predsa vtipom a hereckou ľahkosťou oplývajúcou hrou na javisku. Ďalej ocenila aj Sto rokov samoty ako hravú fixovanú improvizáciu, veľmi umne spojenú s Garciovým textom, ale aj pohľadom súčasníka na tému kolobehu života a jeho bizardností, ktorý nebol v ich interpretácii platný len ako sprievodca dejinami Latinskej Ameriky. Do tretice porota ocenila vysokú profesionalitu, s akou bola zvládnutá inscenácia monodráma Júl , dávajúca priestor skrz naskrz modernému prístupu k divadlu, poučenému tradičnými postupmi.
Zúčastnené súbory – DIVADLO MLADÝCH NaPočkanie TLMAČE ( Jean Genet – „Slúžky“), Divadelný súbor EFTROJKA pri ZUŠ J.Rosinského v Nitre(John Irving – „Sloboda medveďom“), ŠTÚDIO SKDK Topoľčany ( Ivan Vyrypajev - „Júl“, Pavel Kohout – „Cesta okolo sveta za 80 dní“) ,Divadelný súbor SLÚCHADLO pri ZUŠ J.Rosinského v Nitre(Gabriel García Márquez – „Sto rokov samoty“) a TEÁTER KOMIKA – MESTSKÉ DIVADLO LEVICE (Lucia Mihálová – Šuľová – „Dáma v jahodovom klobúku“).
Odborná porota v zložení – predsedníčka PhDr. Elena Knopová, PhD., Mgr.art. Maroš Krajčovič, Mgr.art.Zuzana Galková a Mgr.Martina Mašlárová po odborných seminároch udelila tieto umiestnenia – v kategórii divadla mladých  1. miesto s postupom na celoštátnu prehliadku FEDIM Tisovec ŠTÚDIU SKDK z Topoľčian s inscenáciou „Cesta okolo sveta za 80 dní“ v réžii Štefana Richtárecha, druhé miesto s odporúčaním na celoštátnu prehliadku FRDIM Tisovec divadelnému súboru SLÚCHADLO pri ZUŠ J.Rosinského v Nitre s inscenáciou „Sto rokov samoty“, tretie miesto získalo DIVADLO MLADÝCH NaPočkanie z Tlmáč s inscenáciou „Slúžky“. V kategórii divadla dospelých prvé miesto nebolo udelené, druhé miesto s odporúčaním poroty na celoštátnu prehliadku EXIT Levoča získalo ŠTÚDIO SKDK s inscenáciou „Júl“ v réžii Jozefa Krasulu. Porota udelila diplom za mužský herecký výkon Miroslavovi Bakurovi za postavu Philleasa Fogga v inscenácii „Cesta okolo sveta za 80 dní“.


 

 

 

NA SCÉNU

 

– krajská prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho kraja  24.4.2015 Kozárovce
VÝSLEDKY

 

Divadlo mladých
1.miesto -  ŠTÚDIO SKDK Topoľčany – „ Cesta okolo sveta za 80 dní“
                     postup na celoštátnu prehliadku FEDIM Tisovec
2.miesto -   DS SLÚCHADLO pri ZUŠ J.Rosinského v Nitre – „Sto rokov samoty“
                     odporúčanie odbornej poroty na postup z druhého miesta
3.miesto -   Divadlo mladých NaPočkanie Tlmače – „Slúžky“

 

Divadlo dospelých
1.miesto – neudelené
2.miesto – ŠTÚDIO SKDK Topoľčany – „Júl“
                    odporúčanie odbornej poroty z druhého miesta na celoštátnu prehliadku EXIT LEVOČA

cena za mužský herecký výkon
Miroslav Bakura – ŠTÚDIO SKDK Topoľčany – za postavu Philleasa Fogga v predstavení „Cesta okolo sveta za 80 dní“.

 

 

CELKOM MALÉ DIVADLO

 „POZERAJTE BEZ PREDSUDKOV“

 

nenáročná komédia          o náročných vzťahoch.

Dňa 9. mája 2015 sa v kultúrnom dome v Starom Tekove konala v poradí už 17.  premiéra divadelnej inscenácie v podaní Celkom malého divadla zo Starého Tekova.
Po inscenácii „Karenina“ si manželia Mészárošovci naštudovali skvelú konverzačnú komédiu talianskych autorov Diega Ruiza a Fiony Bettanini, ktorá sa dlhodobo hrá v rôznych divadlách po celom svete s veľkým úspechom. Pôvodný názov hry znel : Orgazmus bez predsudkov, ale po zmenách v texte sa rozhodli zmeniť názov titulu. Hudba Georgea Michaela z notoricky známeho albumu Listen without prejudice ( Počúvajte bez predsudkov) dotvára atmosféru hry a završuje „predsudkovú“ paralelu.
Už samotný pôvodný podtitul hry „sú veci,o ktorých sa hovorí len v posteli“ napovedá, že hlavnou témou hry je vzťah medzi mužom a ženou a ich často veľmi rozličné pohľady na partnerstvo a sex. Dej hry sa odohráva v jednom diaľničnom moteli, kde boli nútení sa ubytovať dvaja dlhoroční kamaráti – ON a ONA. Oskar a Leona. Ako dopadne ich spoločná noc v motelovej izbe, to sa dozviete v konverzačnej komédii nabitej šteklivým humorom a nečakanými komickými situáciami. Ako uvádzajú samotní autori – je to predovšetkým „ Odvážna hra pre odvážnych divákov a ešte odvážnejších hercov“.

 

 fotogaléria