Partneri portálu: 
 
 
 
Fotografia

 


 

 

AMFO 2017 - okresná súťaž neprofesionálnej fotografie 

 

propozície (.pdf)            prihláška (.doc)            štítky na fotografie (.doc)

 

 

 

CINEAMA 2017 - okresná súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby 

 

propozície (.pdf)          prihláška (.doc)

 

 


 

Letný fotografický workshop 

 

FOTOGALÉRIA

 

Od analógovej fotografie k digitálnej a opačne

Penzión  Včielka v Ipeľskom Sokolci aj tento rok poskytli priestory na uskutočnenie letného fotografického workshopu pod názvom „Od analógovej fotografie k digitálnej a opačne“. Témou bol experimentálny portrét. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach oslovilo dvoch lektorov s požiadavkou o spoluprácu. Boli to spolupracovníci,  ktorí sa zúčastnili aj v minulosti na našich  aktivitách, venovaných fotografii - Gabriel Kosmály a Jozef Sedlák.

 Prihlásenými účastníkmi boli fotografi z rôznych miest Slovenska, ktorí prejavili záujem o analógovú aj digitálnu fotografiu a experimentálny portrét. Každý z nich na mieste dostal analógový pozitívny a negatívny fotomateriál ( filmy, vývojky, ustaľovač,  fotopapier...), ktorý poskytlo Regionálne osvetové stredisko. 

Workshop sa začal v piatok, v popoludňajších hodinách a do nedeľného popoludnia mohli účastníci pracovať aj  s modelkou Veronikou. Lektori priblížili účastníkom svoju tvorbu a na názorných ukážkach vysvetlili tému, upozornili, čo dodržiavať pri fotení a čoho sa vyvarovať. Boli v každej chvíli nápomocní a venovali sa  v maximálnej miere každému. V piatok sme si mohli pozrieť tvorbu lektorov. V sobotu a nedeľu sa pracovalo vo dvoch skupinách, v tmavej komore a druhá vo fotoateliéri. Sobotný večer patril prezentácii novovytvorených digitálnych fotografií, ktoré hodnotili lektori, kým nedeľné dopoludnie boli vyvolávané analógové fotografie v tmavej komore.

„Frekventanti tvorivej dielne s témou experimentálneho  portrétu, vytvorili počas dvoch dní  v spolupráci s lektormi  sériu  portrétov, ktoré reflektovali  subjektívny prístup a nové výrazové prostriedky inscenovanej fotografie.  Počas workshopu sa prezentovali ukážky tvorivých prístupov jednotlivých žánrov portrétu s dôrazom na experiment, interpretačnú pestrosť žánru a aktuálny status a ikonografické stvárnenie portrétu. Na realizáciu tém sa využíval technologický proces analógovej a digitálnej fotografie. Prínosom a dôležitou podmienkou na naplnenie cieľa bola tvorivá práca účastníkov v prostredí (exteriér, interiér), ktoré sa vyznačovalo architektonickou rôznorodosťou, poetikou a fotogeničnosťou. Pri procese fotografovania portrétov sa využívalo denné slnečné svetlo, rovnako sa eperimentovalo v ateliéri pri prirodzenom rozptýlenom svetle a nočnou atmosférou exteriéru so zábleskovými zariadeniami. Frekventanti mali k dispozícii model, na ktorom si  mohli overiť prácu s gestom, svetlom, rekvizitami, psychológiou a variabilitou priestoru, ako je architektonický detail, prírodný detail, vodná plocha, rôzne štruktúry a pod.  Z hľadiska obsahu a myšlienky sme sa sústredili na súčasné trendy a interpretačné prúdy v rámci žánru portrétu, ako je napríklad veľmi subjektívne zachytenie identity modelu pomocou aranžovanej pózy, uhlu pohľadu a obrazovej manipulácie. Súčasťou tvorivej dielne bol projekt experimentálneho autoportrétu, kde mal frekventant  vizualizovať hlbšiu sebareflexiu. Pod odborným dohľadom a intenzívnym konzultovaním s lektormi, si účastníci overovali aj súčasné estetické prístupy, ako je zámerné narušenie kompozície, deestetizácia scény prostredia a modelu, miera a význam autentičnosti a subjektívnosti vzťahu autora a modelu. Obrazový materiál sa spracovával na počítačoch a na  mieste, v  zriadenej fotokomore. Každý účastník si vyskúšal vyvolať negatívny a pozitívny analógový  fotomateriál a bol aj v praxi oboznámený s technologickými postupmi čierno-bielej fotografie. Na záver podujatia každý účastník vystavil, respektíve na plátne prezentoval svoju trojdňovú prácu. Obaja lektori vyslovili spokojnosť s tvorivou prácou účastníkov.“

Jozef Sedlák, Gabriel Kosmály /lektori/

Naše workshopy sú v značnej miere vzdelávacie, ich cieľom je, aby sa amatéri vzdelávali v tejto oblasti umenia, aby získavali nové zručnosti a „svoj pohľad“ na veci okolo seba. Ako analógové, tak aj digitálne fotografie, ktoré boli vytvorené na workshope, budú vystavené na samostatnej výstave, ktorú budú môcť návštevníci vidieť v rámci podujatia  Dni fotografie v Leviciach 2017, 10. ročník medzinárodného  fotografického festivalu.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 


 

Dni fotografie v Leviciach

 

 

 

 Fotogaléria DFLV 2016

 

 Katalóg DFLV 2016 (.pdf)

 

 


 

 

 

fotografie z workshopu

 

video z workshopu

 

Zimný fotografický workshop
Genius loci Banská Štiavnica


Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo ďalší zimný fotografický workshop. Prebehol neďaleko Banskej Štiavnice. Lektorom bol Robo Kočan, fotili sme Genius loci Banskej Štiavnice.
Genius loci Banská Štiavnica (Genius loci bol pôvodne v rímskej mytológií duch, ktorý ochraňoval isté miesto. Znázorňovali ho ako hada. Dnes sa tento termín často používa na označenie určitej charakteristickej atmosféry, ktorú má dané miesto. Často ide o malebné zákutia ľudovej a historickej architektúry, či miesta v prírode.)
Lektor sa predstavil účastníkom svojou prezentáciou, svojim portfóliom. K našej téme fotografovania pripravil názorné ukážky a podrobne vysvetlil, čo  a akým spôsobom majú fotografi fotografovať, čo si všímať, ako sa zmocniť témy. Počas nasledujúceho dňa sa účastníci premiestnili do Banskej Štiavnice, rozdelili sa do malých skupín a hľadali vhodné námety. V neskorých popoludňajších a vo večerných hodinách nasledovala úprava nafoteného materiálu. Lektor  následne vyhodnotil práce fotografov, vysvetlil, ktorý záber sa podaril, ktorý menej, spoločne nachádzali ducha mesta. S uchopením a spracovaním témy boli lektor aj všetci účastníci spokojní. 
Robo Kočan označovaný ako predstaviteľ tzv. slovenskej novej vlny, študoval na pražskej FAMU. Princípom jeho tvorby je hra. Rád nazerá svojím objektívom do priestorov poza oponu, ktoré nazýva Príbehy z druhej strany. Fotograf rád kreslí svetlom do tmy a hrá sa s tieňmi, čím vyjadruje fantáziu detského sveta a snívanie, ktoré si dospelí už nechcú dovoliť. Tajomné bytosti nám autor otvára v tieňohrách alebo tieňovom divadle, ktoré na diváka pôsobí nie ako fotografia, ale ako maľba. Vďaka takémuto pohľadu a spracovaniu nám otvára autor dvere do svojho tajomného alebo paralelného sveta.
 "Robo Kočan rozvinul fotografickú hravosť a radosť. Narába s dvojexpozíciami negatívov, pričom vznikajú tajomné krajinky s tancujúcimi postavičkami pripomínajúce mimozemské bytosti," charakterizoval jeho tvorbu známy fotograf Ľubo Stacho. Podľa neho Kočan patrí k výrazným predstaviteľom slovenskej fotografie ostatných dvoch desaťročí.