Partneri portálu: 
 
 
 
Folklór

Motto: Dedičstvo je niečo, čo preberáme do vlastníctva, s čím sa stotožňujeme, včleňujeme do svojho života, za čo preberáme zodpovednosť.

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je inštitúcia, ktorá sa venuje folklórnemu hnutiu a prejavom folklorizmu po metodickej stránke v okrese Levice, čím vo veľkej miere prispeje k uchovaniu prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Je systémotvorným subjektom, ktorý pôsobí v priestore živej neprofesionálnej kultúry v miestnych a regionálnych podmienkach. Chce svojou bohatou činnosťou prispievať k hľadaniu, a k tvorbe modelov úspešného fungovania živej kultúry.

 

Okrem prezentačnej činnosti sústredíme sa na archívnu a dokumentačnú činnosť (spracúvanie a sprístupňovanie materiálov z oblasti tradičného folklóru, dokumentovanie súčasných podôb folklorizmu). Vytvárame databázu pre centrálnu informáciu (spracováva sa dotazník o súčasnom stave a aktivitách folklórnych kolektívov, výrobcov, osobnostiach, podujatiach,…). Databáza poskytne informácie o súčasných formách uchovávania folklórnych tradícií v rámci regionálnej kultúry (početné folklórne súbory, folklórne skupiny, detské súbory a krúžky, aktivity individuálnych nositeľov tradícií), ktoré udržiavajú alebo i kreatívne rozvíjajú tradičné umenie.. Dôležité úlohou je hľadať a využívať aj ďalšie formy prezentácie tradičnej kultúry a spájať tradície s celkovým kultúrnym životom, aby tradičná kultúra neostala izolovaná.

 

Činnosť folklórnych skupín sa nemusí obmedzovať len na scénickú produkciu, ale aj na rekonštrukcie zvykov a obradov súvisiacich s pracovným i sviatočným životom v minulosti. Pri organizovaní folklórnych festivalov sa budeme v oveľa väčšej miere vyhýbať dramaturgickej, programovej i organizačnej uniformite a folklórne podujatia zorganizujeme tak, aby v nich dominovali regionálne osobitosti a špecifický dramaturgický i organizačný prístup.

 

Dôležité je vytvárať podmienky na aktívnu účasť verejnosti, jej priame zapájanie do priebehu a programu. Osobitne kladieme dôraz na to, aby sa pri organizovaní kultúrneho života , rovnako však aj v dokumentačnej a propagačnej činnosti, stretávali všetky generácie aj rôzne sociálne skupiny. Vyhľadávame v regióne významných predstaviteľov tradičnej kultúry z histórie i súčasnosti a vytvoríme podmienky na zverejnenie ich prínosu a ich spoločenské ocenenie. Naplnením cieľa v oblasti živej kultúry je samostatnosť, tvorivosť, nápaditosť a zapojenie čo najväčšieho množstva obyvateľov do organizovania kultúrneho života regiónu.

 

Regionálne osvetové stredisko pripravuje a realizuje aj projekty vyplývajúce z kultúrnych dohôd s inými štátmi, bilaterálnych projektov, projektov V4 a EÚ a projektov vysielania a prijímania kolektívov a jednotlivcov z oblasti živej neprofesionálnej kultúry.

 

Ponúkame:

  • Odborno – poradenskú pomoc počas celého roka pre folklórne súbory, pre ľudovú hudbu/ kapely, pre jednotlivcov
  • postupové súťaže pre: folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby, spevácke skupiny
  • rozborové semináre ako súčasť všetkých súťaží
  • vzdelávanie a tvorivé dielne v oblasti hudby, spevu a tanca pre vedúcich súborov, kde získavajú nové vedomosti v oblasti detského folklóru, folklóru dospelých, ale i dramaturgie, choreografie, scény

 

Folklór vo fotogalérii