Partneri portálu: 
 
 
 
Folklór

 

 

 

 

 

 

 

tlačová správa z konferencie

 

 

 

 

 

 

 

Regionálne  osvetové stredisko v Leviciach začiatkom januára pozývalo milovníkov autentického folklóru na ďalšie cyklické školenie a cyklus tvorivých dielní, ktoré budú pokračovaním vzdelávacích seminárov určených pre vedúcich folklórnych kolektívov zo Slovenskej republiky so získaním osvedčenia o jeho absolvovaní. Budú to voľné pokračovania cyklických školení /odborných seminárov víkendového typu /t.j. raz za mesiac/ v rámci projektu Metodika výučby ľudového tanca. Projekt je podporený z Dotačného systému Fondu na podporu umenia. Je to dlhoročná cezhraničná bilaterálna spolupráca medzi Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach a erudovanými pedagógmi Vysokej školy tanečného umenia v Budapešti.
 Cieľom organizátorov je rozvoj medzinárodnej spolupráce, vytváranie partnerstva a komunikácie v oblasti tradičnej kultúry, zvyšovanie kompetencií a zručností prihlásených účastníkov.

 

 

 

Znova - čarovné fašiangy so škôlkarmi


          29. januára 2016 sa uskutočnilo  podujatie pre tých najmenších: tanečné tvorivé dielne pre deti a pedagogických pracovníkov materských škôl.  Podujatie sme zorganizovali v rámci výchovnej činnosti v doobedňajších hodinách za účasti detí z MŠ Hronovce a MŠ Čata s vyučovacím jazykom maďarským. Tanečným pedagógom bola Mgr. art. Zsófia Horváth, choreograf z Budapešti. Počas tvorivej dielni lektorka kládla veľký dôraz na odovzdávanie praktických a teoretických vedomostí o zavedení pohybovo-dramatických hier, dávala metodické pokyny ku jednotlivým hrám.

 

fotogaléria

 

V Slovenskej republike didaktika vyučovania nie je komplexne vypracovaná, a v plnej miere absentuje odborná literatúra didaktiky vyučovania tradičného ľudového tanca. Tento fakt má za následok, že ani profesionálny pedagógovia tradičného ľudového tanca zatiaľ nemali možnosť oboznámiť sa najnovšími a priekopníckymi didaktickými postupmi. Veríme, že pokrokové ideje, teoretické i praktické vedomosti získané od renomovaných tanečných pedagógov nájdu svoju „živnú pôdu“ už u učiteliek na materských školách.
Vďaka patrí za spoluprácu riaditeľke MŠ Hronovce p. Andrea Gurínovej a riaditeľke z Čaty, Irene Katona za výborné zorganizovanie podujatia.
Cyklus tanečných tvorivých dielní pre deti a pedagogických pracovníkov materských škôl organizuje Regionálne osvetové stredisko v Leviciach už šiesty rok. Je to voľné pokračovanie  vzdelávacích seminárov. Cieľom organizátorov je rozvoj spolupráce, vytváranie partnerstva a komunikácie v oblasti tradičnej kultúry, zvyšovanie kompetencií a zručností prihlásených pedagogických pracovníkov z materských škôl.

                                                                  

 Estera Juhászová, metodik folklóru ROS Levice