Partneri portálu: 
 
 
 
AMFO 2012 Levice

 

 

AMFO 2012

 

40. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie

Tlačová správa

 


Termín: 19. – 21. 10. 2012 – vyhodnotenie, vernisáž, seminár, workshop,

výstava do 23. 11. 2012Miesta: Vihorlatské múzeum a Vihorlatské osvetové stredisko,

Mestské kultúrne stredisko v HumennomNárodné osvetové centrum každoročne

vyhlasuje z poverenia Ministerstva kultúry SR celoštátnu postupovú súťaž amatérskej

fotografie AMFO. Súťaž AMFO je jedinou súťažou svojho druhu, vyniká rozsahom

a kvalitou súťažných prác, ako aj komplexnosťou svojej koncepcie. Zahŕňa všetky vekové

skupiny, všetky kategórie, žánre a podžánre fotografickej

tvorby a tematicky nie je vymedzená. AMFO je postupová, trojstupňová (regionálna,

krajská a celoštátna) súťaž.
Na výstave boli prezentované najlepšie fotografie, ktoré vybrala a ocenila odborná

porota z takmer tisíc fotografií vysokej umeleckej úrovne a technickej kvality, zaslaných

z jednotlivých krajských kôl súťaže. Výber technicky najkvalitnejších a umelecky

najhodnotnejších fotografických prác a multimediálnych prezentácií uskutočňovala

porota, ktorá v tomto roku zasadala v zložení:
predseda: Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., EFIAP, Žilina,
členovia: Mgr. František Tomík, fotograf a pedagóg, Bratislava, Alan Hyža,

fotograf, Bratislava, Rudolf Lendel, fotograf a pedagóg, Bratislava, Marta Svítková,

obrazová redaktorka SITA, a tajomníčka: PhDr. Zuzana Školudová, Národné osvetové

centrum, Bratislava.

 

  

 

Umenie nestráca hodnotu
V histórii ľudstva 40 rokov neznamená veľa, ale je to obdobie dosť dlhé na to,

aby vznikli nové krajiny, vojnové konflikty, zmenili sa politické pomery v štátoch.

Veda a technika za ostatných 40 rokov zaznamenala taký pokrok ako nikdy doteraz.

Nové technológie zasiahli život každého človeka a neobišli ani fotografický priemysel.

Filmy do fotoaparátov, negatívy, vývojky a adrenalín v tmavej komore už spomínajú

len tí skôr narodení... Svet sa zmenil, nedá sa povedať, že k lepšiemu. Ak v roku 2012

môže 40. ročník oslavovať celoštátna súťaž amatérskej fotografie, AMFO, je to malý

zázrak. Aby toto podujatie mohlo pokračovať aj ďalších neskromných 40 rokov,

treba pripomínať a čoraz viac zdôrazňovať význam zmysluplného vypĺňania voľného

času mládeže i dospelých práve v terajšej spoločenskej situácii. Fotografovanie

rozvíja tvorivosť, fantáziu, umelecké cítenie, je formou duševného oddychu, ktorý

tak nesmierne potrebujeme, priestorom na sebarealizáciu. Snímky, ktoré fotoamatéri

vytvoria, však oslovujú ďalšie stovky ľudí, prinášajú im estetický zážitok, inšpirujú,

možno podnietia ich angažovanosť v niektorej oblasti života.
Kto je teda amatér? Človek, ktorému je fotoaparát spoločníkom na potulkách

krajinou či mestom, priateľom, ktorému zverí svoje pocity, tlmočníkom, ktorý vyrozpráva

namiesto neho zážitky, opíše udalosti a ukáže ostatným jeho zmysel pre umenie.

Lebo neprestáva platiť stará pravda, že dobrá fotografia nepotrebuje komentár.

„ /citované z tlačovej správy k súťaži AMFO 2012 na stránkach www.noc.sk/
Levice mali v tohtoročnej celoslovenskej súťaži AMFO kvalitné zastúpenie - 

hlavne z radov najmladšej generácie. Potešili nás slová členky poroty,

Marty Svítkovej, obrazovej redaktorky SITA, ktorá o kategóriách do 16 rokov

a kategórii od 16 – 21 rokov vypovedá: 
„Kým v minulosti sa porota tešila aspoň pár fotografiám v kategóriách do

16, resp. od 16 do 21 rokov, v súčasnosti sú v nich autori, ktorí vedia, čo chcú.

Kvalitou fotografií sa vyrovnajú dospelým, ale majú iný, svojský pohľad na život,

na dianie okolo. Nejdú po lacných efektoch, ale hľadajú podstatu vo výtvarnosti,

v obsahu, využívajú výtvarné prostriedky ako farba, neostrosť, pohybová neostrosť.

Cítiť, že je to tvorba, nie náhoda. Pozitívne možno hodnotiť, že mladí hľadajú

inšpiráciu v koreňoch fotografie. Inšpirujú sa aj výtvarnou tvorbou, cítiť vplyv

výtvarného umenia. „

 

  

 

Ocenené autorky za Levice:

 

I. skupina – autori do 16 rokov
Čiernobiela fotografia:
Čestné uznanie - Ester Sucháčová, Dolná Seč /Stanislava

 

II. skupina – autori do 21 rokov
Čiernobiela fotografia:

 

III. cena - Miriama Solmošiová, Levice  /Starká Božena 1., 2., 3.
AMFO 2012 – vystavujúci autori a fotografie
Ester Sucháčová, Dolná Seč 95 – Stanislava
Veronika Levická, Zlaté Moravce - Hra na anjela 2.
Diana Hudecová, Levice - Môj sen
Lucia Šuchová, Želiezovce – Okno, Bublina
Alžbeta Frajková, Levice – Autoportrét
Mária Suchovská, Levice - Rozdvojená osobnosť
Veronika Nagyová, Levice -Malá Vesna II.
Veronika Riesová, Želiezovce - Zamierim a... I., II.
Miriama Solmošiová, Nitra - Starká Božena 1., 2., 3.
Lea Kálaziová, Levice – Laura, Alter ego I., II.
Iveta Štefková, Dudince - Alter ego
Arpád Németh, Ipeľský Sokolec - Sacramoso

 

 

 

 

AMFO 2012

Regionálna súťaž a výstava  amatérskej fotografie
21.5. – 25.5.2012

 

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Odborný garant: Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby
Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach


AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku.

Je to trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografie, ktorá

nie je tematicky vymedzená.

Porota:
Mgr. art. Petra Cepková
Mgr. Magdaléna Klobučníková
PaedDr. Gabriel Kosmály

Tohtoročné okresné kolo AMFO sa nieslo v duchu Dní (mladej) fotografie aj v tom,

že výraznú väčšinu prác sme obdržali od mladých tvorcov. Je to pozitívum aj v tom,

že sa tento rok objavilo viac fotografií inšpirovaných súčasnými trendmi a novátorskou

ideou. Badať odklon od prvoplánovej identity, hĺbavejšie vnímanie fotografie ako druhu

výtvarného umenia.
Stagnácia, opakovanie nie práve najoriginálnejších motívov, sklon ku gýču,

prvoplánovosť, sú fenomény, ktoré  často charakterizujú amatérsku tvorbu,

ale spomínanými mladými účastníkmi boli tvorivo narušené.

Hlavným poslaním celoštátnej súťaže je vytvoriť podmienky na porovnanie

a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku,

verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej

verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového

zamerania,  formálneho a technického spracovania. Cieľom odborno-vzdelávacej

časti podujatia – rozborového seminára a tvorivej dielne – je rozvíjať vedomosti

a podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. Spolu s konzultáciami,

diskusiami a výmenou skúseností prispeje toto podujatie k rozvoju amatérskej

fotografie na Slovensku.


 

Skupiny súťažiacich:
skupina A - autori nad 21 rokov - čiernobiela a farebná fotografia                                                                                                                           skupina B -  autori do 21 rokov  - čiernobiela a farebná fotografia                                                                                                                                                                                                                            skupina C - autori  do 16 rokov  - čiernobiela a farebná fotografia  
Ocenení:                                                                                                                                                                                                                               
Skupina C / autori do 16 r./ čiernobiela fotografia
1. miesto  Ester Sucháčová /Stanislava
2. miesto Veronika Levická  /Hra na anjela 1,2

Skupina C /autori do 16 r./ farebná  fotografia
1. miesto  Hana Navrátilová /Tienistá stránka ženy 1,2
2. miesto  Sebastián Pavlis /Hana

Skupina B /autori do 21 r./ čiernobiela fotografia
1. miesto Miriam Solmošiová /Starká Božena 1,2,3
2. miesto Lea Kálaziová /Alter ego I II
3. miesto Veronika Riesová /Už nie si tá princezná I, II, Nesprávny krok
Skupina B /autori do 21 r./ farebná fotografia
1. miesto Veronika Nagyová /Malá Vesna I, II
2. miesto Mária Cibulyová /Telo, telo I, II
Čestné uznanie Pavol Václavik /Naporcované I, II

Skupina A /autori nad 21 r./ čiernobiela fotografia
Čestné uznanie Arpád Németh /Sacramoso

Skupina A /autori nad 21 r./ farebná fotografia
1. miesto Július Vékony /Statený čas 2,3,4,5,6
2. miesto Mária Šuleková /Colori di Venezia, Zrkadlenie, Kavalkáda farieb, Bez názvu, Ľadový svet
3. miesto Kristína Čásarová /Dominika 1,2,3

 

 

fotogaléria k podujatiu 

 

 

Krajské kolo AMFO Komárno

 

 

 

Výsledky krajského kola