Partneri portálu: 
 
 
 
Multimediálna tvorba

 

 

Otvorme oči, veď je sa na čo dívať

     Aj keď sú isté veci, ktoré musí človek v živote pochopiť sám, sú aj veci, na ktoré nepotrebujete vlastné chyby. Učme  preto mladých ľudí, aby  k tomu, aby predišli vlastným omylom, sa  poučili z chýb iných.   Veď, prečo nežiť zdravšie, elegantnejšie, bez závislostí?

     Úlohou nás, starších, je oboznamovať mladých so škodlivosťou užívania návykových látok, či monitorovať fyzické a psychické zmeny v ich správaní.  Aby sa znížil dopyt po drogách, v rámci odpútania pozornosti od návykových látok, je vhodné aktívne zapájať mladých ľudí do mimoškolských aktivít, do vedomostných, športových, či kultúrnych aktivít. Správnym príkladom a prístupom môžeme prispieť k tvorbe a výchove osobnosti dospievajúceho človeka aj poukazovaním na dobré stránky jeho charakteru.

     Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, / ROS/ v spolupráci s  koordinátormi primárnej prevencie stredných škôl, bojuje  proti drogovej závislosti  rôznymi spôsobmi, tento krát  súťažou vo výtvarnej,  fotografickej, či  filmovej tvorbe. Zorganizovali spolu pre stredné školy levického okresu   multimediálnu súťaž OTVORME OČI, VEĎ JE SA NA ČO DÍVAŤ. Mnohí mladí  – študenti levických stredných škôl, nám môžu byť príkladom v správnom využívaní voľného času.  50 autorov  zo 6 stredných škôl okresu  sa zapojilo  do súťaže, kde bola vyhlásená téma “ Zdravý životný štýl bez drog, môj názor na život.“ A ten názor prezentovali naozaj príkladne, prostredníctvom prinesených výtvarných diel, fotografií a filmu vyjadrili, že užívanie drog prináša nedohľadné škody na organizmus.  

     V CK Junior sa dňa 18. 2. 2010 konalo slávnostné otvorenie výstavy spojenej s vyhodnotením príspevkov. Bohatý kultúrny program, zabezpečený v prevažnej miere  študentmi z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, pod vedením pani profesorky Rie Mészárosovej, dal dôstojnú bodku za podujatím  a dôvod na zamyslenie, ako tráviť voľný čas. Členovia  poroty tiež  vyjadrili názor: „Za tie dva  roky, čo ROS výstavu organizuje, zaznamenali  príspevky  posun dopredu. Výtvarné práce dokázali, že mladí ľudia skutočne rozmýšľajú,  majú oči doširoka otvorené, všímajú si dianie okolo seba. Postrehli sme, že práce sú od vlaňajšieho roka lepšie.“ Bolo odovzdaných 6 diplomov a vecných cien v troch kategóriách:

 

Výtvarná tvorba: Daniel Fintor- Okno do duše/ monotypia a kresba

                             Stanka Horňáčková- Dve tváre drogy / linoryt, maľba

Fotografia:    Kristína Solčianska – Nepopáľ sa / fotografia

                     Ivana Kováčová- Rozhľady/ fotografia

                     Lucia Prieberová – Vzťahy/ fotografia

 Filmová tvorba: Zuzana Valachová, Michaela Prišťáková – Life is highway / Život je diaľnica                         

kto Súčasťou projektu Otvorme oči, veď je sa na čo dívať, sú v nasledujúcom týždni trvania výstavy  aj sprievodné edukačné aktivity s protidrogovým zameraním pre žiakov a študentov levických základných a stredných škôl.

 

 

 

 

Fotogaléria k podujatiu